Neochota lekára potvrdiť tlačivo

18.09.2017

Pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potrebujem potvrdiť tlačivo, že nemôžem vykonávať fyzicky náročnejšiu prácu, od lekára – špecialistu. No lekárka mi to odmieta potvrdiť, vraj mi stačí jej vyjadrenie v rámci zdravotnej karty. Úrad však toto potvrdenie vyžaduje. Ako môžem postupovať?​

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Potvrdenie od lekára,  ako aj iné lekárske posudky, resp. lekárske nálezy, je podľa osobitných zákonov  dôležitým dokumentom pre rozhodnutie kompetentného orgánu o priznaní nemocenského, poistného alebo o pracovnom zaradení na ÚPSVaR.   Zákon  nestanovuje lehotu, v ktorej by bol lekár povinný vypracovať lekársky nález, resp.  potvrdenie  vydať. Avšak, poskytovateľ, teda lekár, je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy (§ 79 ods. 1 písm. a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), preto ak lekár odmieta vydať potrebný dokument, zamedzuje Vám týmto konaním v prístupe k právam, ktoré Vám právne predpisy priznávajú.  

Lekár v zásade nemá právo odmietnuť vypracovanie potrebných dokumentov. Je preto potrebné dôrazne upozorniť Vášho lekára na dôležitosť a naliehavosť potrebného dokumentu s upozornením, že bez poskytnutia jeho súčinnosti budete mať problém pri hľadaní si zamestnania na ÚPSVAR. Lekára môžete upozorniť aj na skutočnosť, že odmietnutie vydania potvrdenia nie je v súlade so zákonom, pričom v dôsledku takéhoto odmietnutia Vám môže lekárovým zavinením vzniknúť aj materiálna škoda.

V prípade, ak lekár aj po vyzvaní odmietne vypracovať žiadané dokumenty, podľa ust. § 17 (1) z. č. 476/2007 Z. z.  máte právo požiadať jeho zriaďovateľa - VÚC o nápravu. Žiadosť sa podáva písomne. Zriaďovateľa písomne informujte o vašom prípade a o postoji lekára, zároveň požiadajte o odstránenie chybného stavu.  S obdobnou sťažnosťou na neplnenie povinností poskytovateľa môžete obrátiť nielen na odbor zdravotníctva VÚC, ale aj  na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov slúži ako doklad o nepriaznivom zdravotnom stave aj výpis zo zdravotnej dokumentácie.
Preto  môžete priložiť k žiadosti aj kópiu zo zdravotnej dokumentácie, a všetky relevantné dokumenty, ktoré deklarujú Váš zdravotný stav. Pracovníčka,  ktorá rozhoduje o Vašom pracovnom zaradení môže rozhodnúť aj bez správy od Vášho lekára, teda len na základe predloženej kópie zdravotnej dokumentácie.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%