Staňte sa členom

Stiahnite si prihlášku za člena AOPP:

PRIHLÁŠKA TLAČIVO.DOC

Vznik členstva

 1. Členstvo v AOPP môže byť riadne alebo pridružené.
 2. Členstvo vzniká rozhodnutím Predsedníctva AOPP o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky uchádzača o člena.

Riadne členstvo

 1. Riadnym členom môže byť právnická osoba, združujúca predovšetkým osoby s civilizačnými ochoreniami, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 2. Právnickú osobu ako riadneho člena AOPP zastupuje jej štatutárny zástupca.
 3. Riadny člen má tieto práva:
  1. podieľať sa na činnosti AOPP,
  2. voliť a byť volený do orgánov AOPP,
  3. obracať sa na orgány AOPP s námetmi a žiadať o stanovisko,
  4. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov AOPP.
 4. Povinnosti riadneho člena sú:
  1. dodržiavať stanovy AOPP,
  2. zachovávať mlčanlivosť a diskrétnosť vo vzťahu k AOPP,
  3. plniť uznesenia orgánov AOPP,
  4. poskytovať základné údaje do systému AOPP,
  5. aktívne sa zapájať do činnosti a spolupracovať pri plnení cieľov a spoločných programov AOPP.

Pridružené členstvo

Pridruženým členom AOPP môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá systematicky spolupracuje s AOPP alebo pravidelne podporuje AOPP. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia s hlasom poradným, nemá právo voliť a byť volený do orgánov AOPP.

Zánik členstva

Členstvo v AOPP zaniká:

 1. vystúpením /členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia/,
 2. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena /o vyškrtnutí člena rozhoduje predsedníctvo/,
 3. vylúčením /ak člen opakovane a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti alebo z iných závažných dôvodov. O vylúčení rozhoduje Predsedníctvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie Valnému zhromaždeniu/,
 4. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 5. zánikom združenia.

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

31%
15%
23%
31%