Ciele a priority pre rok 2019

CIELE A PRIORITY PRE ROK 2019

Chránime práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajujeme ich záujmy v každej spoločenskej oblasti. Našou úlohou je:

  • predkladať, pripomienkovať a presadzovať legislatívne návrhy,
  • poskytovať poradenstvo a informácie zo sociálnej oblasti a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
  • vydávať a rozširovať informačné a edukačné materiály a časopisy so sociálnou, zdravotnou a kultúrnou tematikou,
  • organizovať vzdelávacie a informačné podujatia pre našich členov a sympatizantov,
  • podporovať činnosť našich členov metodicky, organizačne aj poradensky, podporovať ich projekty a propagovať ich podujatia,
  • spolupracovať s medzinárodnými organizáciami podobného zamerania a poslania.


Realizované projekty v roku 2019 ​

PROJEKT: PORADŇA AOPP

Poradňa AOPP bola rozšírená o právne poradenstvo. Po novom sa tak môžu, nielen pacienti, obrátiť na JUDr. Radmilu Strejčkovú, ktorá má dlhoročnú právnickú prax v oblasti zdravotníctva. Poradí vám s vašimi pacientskymi právami a nárokmi, možnostiach ako sa ich domáhať, či pri spisovaní podnetu na príslušné úrady.


PROJEKT: "EUPATI"

Projekt EUPATI pokračuje aj v roku 2019. Naďalej spolupracujeme so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v organizovaní populárnych seminárov Pacient a liek. Členské pacientske organizácie sa na nás môžu obrátiť so žiadosťou o prípravu prednášky alebo prednáškového bloku. Bližšie informácie o projekte, ako aj o kontaktné údaje nájdete na www.sk.eupati.eu.


PROJEKT: LIEKY S ROZUMOM

Cieľom projektu je vytvoriť celoslovenský osvetový projekt k téme rozumnej spotreby liekov a nadviazať tak na dlhoročnú diskusiu a na analýzu „Hodnota za peniaze“. Zároveň tým budujeme „liekovú gramotnosť“ medzi širokou verejnosťou a vzdelávame chronicky chorých pacientov v oblasti liekových interakcií a rizík spojených s nesprávnou konzumáciou liekov. Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.liekysrozumom.sk

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR, ďalšími partnermi sú Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky, Dôvera zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union Zdravotná Poisťovňa, Slovenská lekárnická komora, Asociácia súkromných lekárov SR, Slovenská lekárska spoločnosť. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.​​


PROJEKT: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI

Stratégia dlhodobej starostlivosti vznikala za AOPP pod gesciou Národného projektu splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie. V prvej polovici roka 2019 sa nám podarilo zorganizovať semináre na tému dlhodobej starostlivosti na Slovensku v 3 slovenských mestách - Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Našim cieľom bolo získať podnety od odborníkov, zástupcov pacientov a širokej verejnosti, ktoré nám pomohli pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Semináre boli realizované vďaka projektu v gescii ÚSV ROS v spolupráci s MZ SR a MPSVaR. V auguste 2019 sa nám podarilo Stratégiu dlhodobej starostlivosti dokončiť. Jej celé znenie nájdete na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr


PROJEKT: "ZDRAVOTNÍCTVO A DOSTUPNOSŤ LIEKOV A LIEČBY"

V apríli sme ukončili prvý cyklus vzdelávania Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov. Jeho cieľom bolo objasniť procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť vrátane liekov dostáva k pacientovi. Vybraným predstaviteľom pacientskych organizácií, ktorí mali ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku, ukázal legislatívu, cenotvorbu, aj systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Renomovaní ekonómovia vysvetlili princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, aké limity majú verejné zdroje v zdravotníctve a úlohu pacienta pri rozdeľovaní zdrojov. Tento projekt bude pokračovať aj v roku 2019. V priebehu letných mesiacov sa budú môcť záujemcovia prihlásiť. V polovici septembra výberová komisia vyberie 10 úspešných kandidátov a od októbra sa začne druhý cyklus. Bližšie informácie budete môcť nájsť na našom webe.


PROJEKT: "LEGISLATÍVNA KOMISIA"

Zriadením legislatívnej komisie sa chceme intenzívne zapojiť do legislatívneho procesu MZ SR a stať sa členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu sa staneme legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov. Legislatívna komisia je zložená z prezidenta AOPP, advokáta AOPP, členov predsedníctva AOPP, spolupracovníkov AOPP poskytujúcich poradenstvo pacientom v oblasti zdravotnej starostlivosti a prizvaných hostí vzhľadom na riešenú právnu problematiku. Bližšie informácie nájdete v časti ​​Legislatívne aktivity.


PROJEKT: "ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY - MZ"

Viac informácií o projekte nájdete tu.


PROJEKT: "VÝSKUM MVO" - ÚSV ROS


Nové projekty pre rok 2019 ​


PROJEKT: "AOPP POZOROVATEĽ V KATEGORIZAČNÝCH KOMISIÁCH - MZ"

​.


PROJEKT: "VZDELÁVANIE DIABETIKOV"


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
49%
34%