Stanovy Asociácie na ochranu práv pacientov SR

S T A N O V Y

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

 

I

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Základné ustanovenia

 

1.       Názov: Asociácia na ochranu práv pacientov SR /ďalej len „AOPP“/.

2.       Skrátený názov: AOPP.

3.       Sídlo: Prešovská 39, 821 08 Bratislava.

4.       Pôsobnosť: celoslovenská.

5.       AOPP je založená na dobu neurčitú.

6.       Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

7.       AOPP má právnu subjektivitu.

 

 

Článok 2

Poslanie

 

1.       Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej.

2.       Formy napĺňania poslania AOPP:

2.1    predkladanie, pripomienkovanie a presadzovanie legislatívnych návrhov,

2.2    sociálne poradenstvo,

2.3    vydávanie a rozširovanie informačných a edukačných materiálov a časopisov v oblasti sociálnej, zdravotnej, kultúrnej,

2.4    organizovanie vzdelávacích a informačných podujatí,

2.5    vzdelávanie pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených,

2.6    metodická, organizačná a poradenská pomoc členom AOPP pri realizácii ich činnosti,

2.7    podporovanie realizácie humanitných projektov členov AOPP,

2.8    propagovanie podujatí členov AOPP,

2.9    organizovanie výchovno-rekondičných pobytov pre zdravotne postihnutých občanov.

2.10 členstvo v medzinárodných organizáciách a spolupráca s medzinárodnými organizáciami obdobného zamerania a poslania

 

II

ČLENSTVO

Článok 3

Vznik členstva

 

1.       Členstvo v AOPP môže byť riadne alebo pridružené.

2.       Členstvo vzniká rozhodovaním Predsedníctva AOPP o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky uchádzača o člena.

3.       Výšku členského príspevku určuje Predsedníctvo uznesením.

 

Článok 4

Riadne členstvo

 

1.       Riadnym členom môže byť právnická osoba, združujúca predovšetkým osoby s civilizačnými ochoreniami, ktorá je registrovaná podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov

2.       Právnickú osobu ako riadneho člena AOPP zastupuje jej štatutárny zástupca.

3.       Riadny člen má tieto práva:

3.1    podieľať sa na činnosti AOPP,

3.2    voliť a byť volený do orgánov AOPP,

3.3    obracať sa na orgány AOPP s námetmi  a žiadať o stanovisko,

3.4    byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov AOPP

4.       Povinnosti riadneho člena sú:

4.1    dodržiavať stanovy AOPP,

4.2    zachovávať mlčanlivosť a diskrétnosť vo vzťahu k AOPP,

4.3    plniť uznesenia orgánov AOPP,

4.4    poskytovať základné údaje do systému AOPP,

4.5    aktívne sa zapájať do činnosti a spolupracovať pri plnení cieľov a spoločných programov AOPP.

 

 

 

 

 

Článok 5

Pridružené členstvo

 

Pridruženým členom AOPP môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá systematicky spolupracuje s AOPP alebo pravidelne podporuje AOPP. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia s hlasom poradným, nemá právo voliť a byť volený do orgánov AOPP.

 

Článok 6

Zánik členstva

 

Členstvo v AOPP zaniká:

1.     vystúpením  /členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia/,

2.     vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena /o vyškrtnutí člena rozhoduje predsedníctvo/,

3.     vylúčením  /ak člen opakovane a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti alebo z iných závažných dôvodov. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie Valnému zhromaždeniu/,

4.     úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

5.     zánikom združenia

 

III

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 7

Organizačná štruktúra

 

1.       orgánmi združenia sú:

1.1    Valné zhromaždenie /VZ/,

1.2    Predsedníctvo,

1.3    Prezident,

1.4    Viceprezidenti,

1.5    Čestný prezident,

1.6    Revízna komisia.

2.       Voľby do orgánov sú verejné.

 

Článok 8

Valné zhromaždenie

 

1.       Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a jeho členmi sú všetci riadni členovia AOPP. Zasadnutie zvoláva prezident najmenej raz za rok.

2.       Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov a uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na zmenu stanov a na zrušenie AOPP je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné do jednej hodiny po stanovenom čase, uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

3.       Valné zhromaždenie:

3.1      schvaľuje koncepciu a programovú stratégiu AOPP na volebné obdobie,

3.2      schvaľuje Stanovy AOPP, ich zmeny a doplnky,

3.3      schvaľuje rokovací a volebný poriadok orgánov AOPP a interné predpisy AOPP

3.4      schvaľuje správu predsedníctva o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia,

3.5      schvaľuje správu predsedníctva o hospodárení AOPP od posledného Valného zhromaždenia,

3.6      schvaľuje správu revíznej komisie o kontrolnej činnosti od posledného Valného zhromaždenia,

3.7      volí a odvoláva členov predsedníctva,

3.8      volí a odvoláva revíznu komisiu,

3.9      schvaľuje výšku členského príspevku,

3.10  rozhoduje o zrušení AOPP.

 

Článok 9

Predsedníctvo

 

1.       Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, riadi činnosť AOPP medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Predsedníctvo má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Ak v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, klesne počet členov Predsedníctva pod 5 členov, musí prezident kooptovať nového člena do Predsedníctva z radov náhradníkov podľa výsledkov volieb do predsedníctva. O kooptácii informuje najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia. Funkčné obdobie je stanovené na 4 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne a zvoláva ho prezident AOPP. K právoplatnému uzneseniu Predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

2.       Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

 

 

3.       Predsedníctvo:

3.1       riadi činnosť AOPP v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,

3.2       programovo a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,

3.3       vypracúva a schvaľuje plán činnosti AOPP na rok, rozpočet AOPP na rok, výročnú správu AOPP a správu       o hospodárení AOPP,

3.4      schvaľuje odborné komisie a pracovné skupiny,

3.5    volí z členov predsedníctva prezidenta AOPP a odvoláva ho,

3.6       volí z členov predsedníctva viceprezidentov AOPP a odvoláva ich,

3.7       berie na vedomie správu revíznej komisie o kontrolnej činnosti za rok,

3.8       rozhoduje o vstupe AOPP do medzinárodnej organizácie a do inej organizácie na Slovensku,

3.9       rozhoduje o prijatí a vylúčení člena,

3.10   podáva návrh na zrušenie AOPP,

3.11   v prípade likvidácie AOPP ustanovuje likvidátora.

 

 

Článok 10

Prezident

 

1.       Prezident AOPP je štatutárnym orgánom AOPP, ktorý asociáciu zastupuje navonok.

2.       Prezident riadi činnosť predsedníctva a kancelárie AOPP.

3.       Prezident zvoláva zasadnutia a vedie rokovania Predsedníctva a Valného zhromaždenia AOPP.

4.       Prezidenta zastupujú na základe a v rozsahu ním vydaného písomného poverenia viceprezidenti.

5.       Rozhodnutím Valného zhromaždenia alebo Predsedníctva môže byť obmedzené právo prezidenta konať v mene AOPP.

 

Článok 10a

Viceprezidenti

1.       Prezidenta zastupuje na základe a v rozsahu ním vydaného písomného poverenia určený viceprezident.

2.       Jeden viceprezident je zodpovedný za oblasť vzdelávania, druhý viceprezident je zodpovedný za oblasť komunikácie s členskými organizáciami AOPP. Pridelenie oblastí, za ktoré zodpovedajú jednotliví viceprezidenti sa realizuje uznesením Predsedníctva AOPP.

Článok 10b

Čestný prezident

1. S cieľom zvýrazniť poslanie a úlohy AOPP zriaďuje sa funkcia Čestného prezidenta AOPP (ďalej len ako "Čestný prezident"). Čestný prezident môže byť iba jeden. Čestným prezidentom sa môže stať iba bývalý prezident AOPP.

2. Čestný prezident:

a)  reprezentuje AOPP pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach, a to buď samostatne alebo spolu s Prezidentom AOPP,

b)  podľa svojich síl, možností a schopností napomáha plneniu cieľov AOPP,

c) má právo zúčastniť sa rokovaní orgánov združenia (najmä valného zhromaždenia, predsedníctva, zriadených pracovných skupín a komisií) s poradný hlasom,

d)  má právo predkladať návrhy, pripomienky, námety a podnety orgánom AOPP,

e)  má právo navrhovať kandidátov za členov orgánov AOPP, sám však nemôže byť do nich zvolený počas trvania jeho funkcie,

f) na základe uznesenia predsedníctva  AOPP reprezentuje AOPP v záujmových združeniach právnických osôb a v poradných orgánoch Vlády SR a ministerstiev, ktorých členom je AOPP.

3.   Čestného prezidenta volí Valné zhromaždenie verejne. Na zvolenie sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých riadnych členov Valného zhromaždenia . Funkčné obdobie Čestného prezidenta nie je časovo obmedzené. Výkon funkcie Čestného prezidenta zaniká:

a)  vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia vzdania sa funkcie Prezidentovi AOPP,

b)  odvolaním z funkcie Valným zhromaždením pre porušenie Stanov AOPP, a to dňom uvedeným v uznesení Valného zhromaždenia o odvolaní Čestného prezidenta a ak taký deň nie je uvedený, dňom, kedy bolo uznesenie prijaté alebo

c)  smrťou Čestného prezidenta.

 

 

 

 

Článok 11

Revízna komisia

 

1.       Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, je volená Valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

2.       Volebné obdobie revíznej komisie je 4 roky.

3.       Revízna komisia pripravuje a predkladá správu o kontrolnej činnosti Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia informuje Predsedníctvo AOPP o výsledkoch kontrolnej činnosti najmenej jedenkrát ročne.

4.       Revízna komisia upozorňuje na nedostatky v hospodárení a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

5.       Revízna komisia kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

6.       Funkcia revíznej komisie je nezlučiteľná s členstvom v Predsedníctve  AOPP.

 

 

                                                                                                                    IV

HOSPODÁRENIE

Článok 12

 

1.       Hospodárenie AOPP sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi o hospodárení.

2.       Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu AOPP.

3.       Finančné prostriedky pre svoju činnosť nadobúda:

3.1.    z členských príspevkov,

3.2.    z edičnej a publikačnej činnosti,

3.3.    z darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,

3.4.    z kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,

3.5.    z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a miest a z účelových fondov.

4.       Finančné hospodárenie sa realizuje prostredníctvom pokladne a prostredníctvom bežného účtu.

5.       Účtovná evidencia musí byť vedená tak, aby dávala ucelený prehľad o hospodárení AOPP.

6.       AOPP je povinné viesť evidenciu majetku. Vedenie evidencie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.

7.       Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu poslania a cieľov AOPP.

8.       V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže AOPP vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením poslania a cieľov AOPP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami AOPP.

 

V

ZÁNIK A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

 

1.       AOPP zaniká:

1.1    dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

1.2    právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení

2.       Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.       Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až 75).

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

1.       Doplnky a zmeny Stanov AOPP schvaľuje Valné zhromaždenie.

2.       Právo výkladu Stanov má Predsedníctvo AOPP.

3.       Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 9.6.2017

4.       Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov sa rušia pôvodné Stanovy AOPP registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11.4.2001 pod číslom VVS/1-900/90-18249.

 

 


Dokumenty na stiahnutie:

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

14%
42%
5%
7%
16%
17%