Stanovy Asociácie na ochranu práv pacientov SR


S T A N O V Y

Asociácia na ochranu práv pacientov v SR


I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1.Názov, sídlo, a pôsobnosť

1.01 Oficiálny názov občianskeho združenia je: Asociácia na ochranu práv pacientov.

1.02 V úradnom styku a v písomnostiach môže používať skratku a logo AOPP.

1.03 Sídlom AOPP je Prešovská 39, 821 08 Bratislava - Ružinov.

1.04 AOPP pôsobí na území Slovenskej republiky a reprezentuje aj členskú základňu v zahraničí.

Článok 2


Poslanie

2.01 Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej.

2.02 Predkladanie, pripomienkovanie a presadzovanie legislatívnych návrhov.

2.03 Sociálne poradenstvo.

2.04 Vydávanie a rozširovanie informačných a edukačných materiálov a časopisov v oblasti sociálnej, zdravotnej, kultúrnej.

2.05 Organizovanie vzdelávacích a informačných podujatí, vrátane edičnej a publikačnej činnosti.

2.06 Vzdelávanie pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených.

2.07 Metodická, organizačná a poradenská pomoc členom AOPP pri realizácii ich činnosti.

2.08 Podporovanie realizácie humanitných projektov členov AOPP.

2.09 Propagovanie podujatí členov AOPP.

2.10 Organizovanie výchovno-rekondičných pobytov pre zdravotne postihnutých občanov.

2.11 Organizovať a sprostredkúvať dobrovoľnícku činnosť.

2.12 Realizovať strategický plán asociácie.

2.13 Reprezentovať záujmy asociácie v spoločnosti.

2.14 Určovať filozofiu a koncepciu činnosti asociácie v záujme rozvoja ochrany práv pacientov, ktorá sa premieta do strategického plánu asociácie a rozpočtu asociácie.

2.15 Založiť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti alebo podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodnej spoločnosti s cieľom napĺňania cieľa činnosti asociácie a získania ďalších zdrojov jej financovania.

2.16 Založiť alebo zriadiť inú právnickú osobu s cieľom napĺňania cieľa asociácie.

2.17 Podieľať sa alebo samostatne sprostredkovávať alebo inak zabezpečovať právnu pomoc pre pacientov a členov asociácie.

2.18 Členstvo v medzinárodných organizáciách a spolupráca s medzinárodnými organizáciami obdobného zamerania a poslania.

2.19 Asociácia v môže používať pri svojej činnosti logo a symboly, ktorých druh a vzhľad schvaľuje príslušný orgán asociácie.

II.

ČLENSTVO V AOPP

Článok 3Členstvo 

3.01 Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Každý člen môže kedykoľvek v súlade so stanovami z asociácie vystúpiť.

3.02 Členstvo v asociácii je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena s cieľmi asociácie, úlohami a pravidlami fungovania asociácie ako občianskeho združenia. Členstvom v asociácii prejavuje člen združenia svoj súhlas a vôľu rešpektovať a dodržiavať práva a povinnosti, ktoré sú upravené v stanovách, vnútorných predpisoch asociácie alebo vyplývajú z rozhodnutí ich orgánov vydaných na základe týchto predpisov

3.03 Asociácia zabezpečuje plnenie svojho cieľa a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.

Článok 4


Vznik a zánik členstva

4.01 Členom asociácie sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky určené v stanovách. Podrobnosti môže upraviť vnútorný predpis. Na vznik členstva v asociácii nie je právny nárok.

4.02 O prijatí uchádzača za člena rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky uchádzača.

4.03 Členstvo v asociácii zaniká:

a) vystúpením člena,

b) vylúčením člena,

c) smrťou člena – fyzickej osoby, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo právnym zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu,

d) právnym zánikom asociácie.

4.04 Zánik členstva v asociácii má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom. Zánik členstva v asociácii nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči asociácii a členom asociácie.

4.05 Uhradené členské sa v prípade zániku členstva v asociácii nevracia.Článok 5


Vystúpenie

5.01 Člen, ktorý má záujem vystúpiť z asociácie, je povinný písomne o tom informovať asociáciu.

5.02 Pri oznámení vystúpenia z asociácie vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje z asociácie. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia oznámenia asociácii, alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo oznámenie o vystúpení doručené asociácii.

Článok 6


Vylúčenie člena

6.01 Asociácia môže svojho člena, ktorý závažne porušil právny poriadok SR alebo predpisy asociácie vylúčiť; za závažné porušenie sa považuje najmä:

a) spáchanie správneho deliktu, alebo trestného činu, ktorý ohrozuje dobrú povesť asociácie, spáchaný v súvislosti s činnosťou asociácie, ktorého sa dopustil člen asociácie, štatutárny orgán, alebo iný funkcionár člena asociácie 

b) závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena asociácie určenej vnútornými predpismi, alebo rozhodnutím orgánu asociácie, ktoré ohrozuje alebo môže vážne ohroziť ciele a vzťahy v asociácii.

6.02 Asociácia môže vylúčiť aj člena, ktorý prestal spĺňať podmienky členstva v asociácii. 

6.03 Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie Valnému zhromaždeniu.


Článok 7


Práva člena

7.01 Podieľať sa na činnosti asociácie v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené.

7.02 Predkladať návrhy na zmenu predpisov asociácie.

7.03 Podať podnet alebo návrh príslušnému orgánu asociácie a žiadať o stanovisko.

7.04 Byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach asociácie.

7.05 Požívať iné výhody poskytované členom asociácie.

7.06 Voliť a byť navrhnutý za kandidáta na funkciu v rámci asociácie, ak spĺňa podmienky kandidatúry určené vnútornými predpismi.

7.07 Navrhnúť kandidáta na funkciu v rámci asociácie, ak stanovy neurčujú, že kandidáta navrhuje konkrétny orgán alebo člen asociácie.

7.08 Predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu Valného zhromaždenia,

7.09 Spolupracovať so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy,

7.10 Voliť delegáta Valného zhromaždenia a prostredníctvom neho hlasovať na Valnom zhromaždení,

7.11 Zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou.

Článok 8


Povinnosti člena

8.01 Dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia asociácie.

8.02 Plniť rozhodnutia orgánov asociácie.

8.03 Zachovávať diskrétnosť a mlčanlivosť vo vzťahu k asociácii.

8.04 Písomne oznámiť asociácii všetky právne významné zmeny bezodkladne po tom, čo nastala zmena alebo sa o nej člen asociácie dozvedel, najmä ak ide o:

a) zmenu v stanovách člena asociácie,

b) zmenu v identifikačných údajoch a fakturačných údajoch člena asociácie,

c) zmenu v zastupovaní člena asociácie,

d) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,

e) zmenu v údajoch, ktoré sú podmienkou pre vykonávanie funkcie v orgáne asociácie,

f) iné závažné právne významné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v asociácii,

8.05 Platiť členské príspevky vo výške a lehote splatnosti určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia.

8.06 Riadny člen má okrem povinností podľa odseku 8.01 aj povinnosť aktívne sa zapájať do činností asociácie a spolupracovať pri plnení cieľov asociácie.


III.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 9Organizačná štruktúra

9.01 Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Predsedníctvo

c) Prezident

d) Viceprezidenti

e) Čestný prezident

f) Revízna komisia

9.02 Voľby do orgánov sú verejné.

9.03 Funkcia v orgánoch asociácie je čestnou funkciou. Ak o tom rozhodne predsedníctvo, za výkon týchto funkcií sa môže jednotlivým funkcionárom vyplácať náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.

9.04 Podrobnosti o výkone pôsobnosti jednotlivých orgánov asociácie upravujú vnútorné predpisy asociácie.

Článok 10


Všeobecne o funkcionároch

10.01 Za člena orgánu asociácie môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je delegátom riadneho člena, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, súhlasí s kandidatúrou a spĺňa ďalšie podmienky určené vnútornými predpismi. Člen orgánu asociácie je povinný bezodkladne oznámiť asociácii stratu spôsobilosti na výkon funkcie člena orgánu asociácie.

10.02 Členovia orgánov asociácie sú povinní vykonávať svoju funkciu v súlade so stanovami, vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov asociácie s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami asociácie a členov asociácie. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov asociácie alebo záujmy tretích osôb pred záujmami asociácie.

10.03 Funkčné obdobie členov orgánov asociácie je štyri roky; to neplatí, ak ide o doplňujúcu voľbu na zostávajúce funkčné obdobie podľa odseku 10.06.

10.04 Funkčné obdobie členov orgánov asociácie volených Valným zhromaždením končí zvolením nových členov týchto orgánov na volebnom valnom zhromaždení

10.05 V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností asociácie sú členovia orgánov asociácie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť v orgánoch asociácie, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia nových členov orgánov asociácie.

10.06 Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu asociácie pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže predsedníctvo na návrh prezidenta alebo iného člena predsedníctva poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán asociácie nového člena orgánu asociácie na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu asociácie, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu asociácie.

Článok 11


Valné zhromaždenie

11.01 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a jeho členmi sú všetci riadni členovia AOPP. Zasadnutie zvoláva prezident najmenej raz za rok.

11.02 Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov a uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na zmenu stanov a na zrušenie AOPP je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné do jednej hodiny po stanovenom čase, uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

11.03 Prípravu a priebeh Valného zhromaždenia upravuje rokovací poriadok, ktorý na návrh predsedníctva schvaľuje Valné zhromaždenie.

11.04 Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje koncepciu a programovú stratégiu AOPP na volebné obdobie,

b) schvaľuje Stanovy AOPP, ich zmeny a doplnky,

c) schvaľuje rokovací a volebný poriadok orgánov AOPP a interné predpisy AOPP

d) schvaľuje správu predsedníctva o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia,

e) schvaľuje správu predsedníctva o hospodárení AOPP od posledného Valného zhromaždenia,

f) schvaľuje správu revíznej komisie o kontrolnej činnosti od posledného Valného zhromaždenia,

g) volí a odvoláva členov predsedníctva,

h) volí a odvoláva Revíznu komisiu,

ch) schvaľuje výšku členského príspevku,

j) rozhoduje o neprijatí za riadneho člena a o odvolaní proti rozhodnutiu predsedníctva o vylúčení člena z asociácie,

k) rozhoduje o zrušení AOPP.

Článok 12


Predsedníctvo

12.01 Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, riadi činnosť AOPP medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Predsedníctvo má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Ak v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, klesne počet členov Predsedníctva pod 5 členov, musí prezident kooptovať nového člena do Predsedníctva z radov náhradníkov podľa výsledkov volieb do Predsedníctva. O kooptácii informuje na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Funkčné obdobie je stanovené na 4 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne a zvoláva ho prezident AOPP. K právoplatnému uzneseniu Predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

12.02 Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

12.03 Predsedníctvo:

a) riadi činnosť AOPP v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,

b) programovo a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,

c) vypracúva a schvaľuje plán činnosti AOPP na rok, rozpočet AOPP na rok, výročnú správu AOPP a správu o hospodárení AOPP,

d) schvaľuje odborné komisie a pracovné skupiny,

e) volí z členov predsedníctva prezidenta AOPP a odvoláva ho,

f) volí z členov predsedníctva viceprezidentov AOPP a odvoláva ich,

g) berie na vedomie správu Revíznej komisie o kontrolnej činnosti za rok,

h) rozhoduje o vstupe AOPP do medzinárodnej organizácie a do inej organizácie na Slovensku,

ch) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena,

j) schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu asociácie a prerokováva správy o ich plnení, o ktorých informuje Valné zhromaždenie v rámci správy o činnosti a hospodárení asociácie,

k) schvaľuje smernicu o hospodárení asociácie, rokovací poriadok predsedníctva a ďalšie vnútorné predpisy o ktorých nerozhoduje Valné zhromaždenie,

l) predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na prijatie a zmenu rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia a volebného poriadku,

m) volí a odvoláva z členov predsedníctva prezidenta, prvého viceprezidenta a druhého viceprezidenta,

n) vykonáva iné činnosti, o ktorých to ustanovujú tieto stanovy alebo vnútorný predpis.

o) podáva návrh na zrušenie AOPP,

p) v prípade likvidácie, AOPP ustanovuje likvidátora.

Článok 13


Prezident

13.01 Prezident AOPP je štatutárnym orgánom AOPP, ktorý asociáciu zastupuje navonok.

13.02 Prezident riadi činnosť predsedníctva a kancelárie AOPP.

13.03 Prezident zvoláva zasadnutia a vedie rokovania Predsedníctva a Valného zhromaždenia AOPP.

13.04 Prezident zabezpečuje efektívnu činnosť orgánov asociácie za účelom plnenia poslania a cieľa asociácie.

13.05 Prezident realizuje rozhodnutia prijaté Valným zhromaždením a Predsedníctvom.

13.06 Prezident vykonáva iné úlohy, ktoré vyplývajú zo stanov, vnútorných predpisov alebo rozhodnutí orgánov asociácie.

13.07 Prezidenta zastupujú na základe a v rozsahu ním vydaného písomného poverenia viceprezidenti.

13.08 Rozhodnutím Valného zhromaždenia alebo Predsedníctva môže byť obmedzené právo prezidenta konať v mene AOPP.


Viceprezidenti

13.09 Viceprezidenti sú výkonným orgánom asociácie, ktorí zastupujú prezidenta pri výkone právomoci prezidenta v čase, keď ich sám nemôže vykonávať alebo je jeho funkcia uvoľnená.

13.10 Prezident môže jednotlivých viceprezidentov poveriť zodpovednosťou za oblasť vzdelávania a za oblasť komunikácie s riadnymi členmi asociácie a inými úlohami podľa potrieb AOPP.

Článok 14


Čestný prezident

14.01 S cieľom zvýrazniť poslanie a úlohy AOPP zriaďuje sa funkcia Čestného prezidenta AOPP (ďalej len ako "Čestný prezident"). Čestný prezident môže byť iba jeden. Čestným prezidentom sa môže stať iba bývalý prezident AOPP.

14.02 Čestný prezident:

a) reprezentuje AOPP pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach, a to buď samostatne alebo spolu s Prezidentom AOPP,

b) podľa svojich síl, možností a schopností napomáha plneniu cieľov AOPP,

c) má právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia, s poradný hlasom,

d) má právo predkladať návrhy, pripomienky, námety a podnety orgánom AOPP,

e) má právo navrhovať kandidátov za členov orgánov AOPP, sám však nemôže byť do nich zvolený počas trvania jeho funkcie,

f) na základe uznesenia predsedníctva AOPP reprezentuje AOPP na národnej a medzinárodnej úrovni,

14.03 Čestného prezidenta volí Valné zhromaždenie verejne. Na zvolenie sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých členov Valného zhromaždenia . Funkčné obdobie Čestného prezidenta nie je časovo obmedzené.

14.04 Výkon funkcie Čestného prezidenta zaniká:

a) vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia vzdania sa funkcie Prezidentovi AOPP,

b) odvolaním z funkcie Valným zhromaždením pre porušenie Stanov AOPP, a to dňom uvedeným v uznesení Valného zhromaždenia o odvolaní Čestného prezidenta a ak taký deň nie je uvedený, dňom, kedy bolo uznesenie prijaté, alebo

c) smrťou Čestného prezidenta.

Článok 15


Revízna komisia

15.01 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, je volená Valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

15.02 Volebné obdobie Revíznej komisie je 4 roky.

15.03 Revízna komisia pripravuje a predkladá správu o kontrolnej činnosti Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia informuje Predsedníctvo AOPP o výsledkoch kontrolnej činnosti najmenej jedenkrát ročne.

15.04 Revízna komisia upozorňuje na nedostatky v hospodárení a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

15.05 Revízna komisia kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

15.06 Funkcia Revíznej komisie je nezlučiteľná s členstvom v Predsedníctve AOPP


IV.

HOSPODÁRENIE

Článok 16Hospodárenie

16.01 Hospodárenie AOPP sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi o hospodárení.

16.02 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu AOPP.

16.03 Finančné prostriedky pre svoju činnosť nadobúda:

a) z členských príspevkov,

b) z edičnej a publikačnej činnosti,

c) z darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,

d) z kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,

e) z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a miest a z účelových fondov.

16.03 Finančné hospodárenie sa realizuje prostredníctvom pokladne a prostredníctvom bežného účtu.

16.04 Účtovná evidencia musí byť vedená tak, aby dávala ucelený prehľad o hospodárení AOPP.

16.05 AOPP je povinné viesť evidenciu majetku. Vedenie evidencie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.

16.06 Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu poslania a cieľov AOPP.

16.07 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže AOPP vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením poslania a cieľov AOPP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami AOPP.


V.

ZÁNIK A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17Zánik AOPP

17.01 AOPP zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení,

17.02 Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

17.03 Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až 75).

17.04 O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Valné zhromaždenie.

Článok 18


Záverečné ustanovenia

18.01 Doplnky a zmeny Stanov AOPP schvaľuje Valné zhromaždenie.

18.02 Právo výkladu Stanov má Predsedníctvo AOPP.

18.03 Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 31.05.2019.

18.04 Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov sa rušia pôvodné Stanovy AOPP registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11.04.2001 pod číslom VVS/1-900/90-18249.

Článok 19Účinnosť

Tieto stanovy boli prerokované a schválené na Valnom zhromaždení dňa 31.05.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom, kedy túto zmenu stanov asociácie vezme Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vedomie.


Dokumenty na stiahnutie:

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%