Odborné komisie a pracovné skupiny

Poradňa AOPP 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová 
 • Poradenstvo poskytuje - JUDr. Radmila Strejčková

Cieľ: Poslaním Asociácie na ochranu práv pacientov SR (ďalej len „AOPP“) je chrániť práva, obhajovať a presadzovať oprávnené záujmy pacientov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb sociálne znevýhodnených v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej a poskytovať im právne poradenstvo v týchto oblastiach.

Na AOPP sa môže s podnetom a so žiadosťou o poradenstvo a právnu podporu obrátiť každý, kto sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii v dôsledku porušovania alebo ohrozovania jeho práv vyplývajúcich z Európskej charty práv pacientov, Charty práv pacientov v Slovenskej republike, Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky.


Legislatívna komisia AOPP

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, predseda Legislatívnej komisie - Mária Lévyová 
 • Podpredseda Legislatívnej komisie - Mgr. Michal Šula 

Cieľ: Zriadením legislatívnej komisie sa chce AOPP intenzívne zapojiť do legislatívneho procesu MZ SR a byť členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu sa stane legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov.

 • Legislatívna komisia je zložená z prezidenta AOPP, advokáta AOPP, členov predsedníctva AOPP a prizvaných hostí vzhľadom na riešenú právnu problematiku.
 • AOPP pripomienkovalo právne predpisy napr. v oblasti stratifikácie nemocničných lôžok, liekovej politiky, dlhodobej a následnej starostlivosti, skríningové programy v rámci Národného onkologického programu, o bezpečnosti pacienta, v oblasti manažmentu pacienta v ambulantnej starostlivosti, atď. Všetky legislatívne aktivity nájdete na webovom sídle v časti Legislatívne aktivity.


Projekt Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Dominik Tomek

Cieľ: V rámci vzdelávacích kurzov objasniť vybraným zástupcom pacientskych organizácii  procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť, vrátane liekov, dostáva k pacientovi - aký je systém jej hradenia, aké sú úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Motivovať účastníkov kurzov, aby sa podieľali na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacientov na Slovensku na zmenách v zdravotníctve, a to v oblasti vytvárania partnerstiev a pri presadzovaní zmien v legislatíve prospešnej pre pacientov. 


Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“

 • Projektová manažérka - Petra Balážová
 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Dominik Tomek
 • Pokračovanie vzdelávania pre pacientov 
 • Prednášky Pacient a liek spojené so vzdelávaním AOPP
 • Tím EUPATI v spolupráci so SZÚ pokračuje v zabezpečovaní vzdelávania v pacientskych organizáciách


Projekt „Lieky s rozumom“

 • Projektový manažér - Peter Marčan
 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová
 • Edukačný portál  www.liekysrozumom.sk, ktorý pacientov vzdeláva o rozumnom užívaní liekov prostredníctvom článkov, videí a kvízov (spustený a predstavený verejnosti v júni 2017 na tlačovej besede za účasti partnerov projektu)


PR aktivity 

 • Pokračovanie komunikačnej stratégie, správa Facebookovej a web stránky AOPP
 • Implementácia tlačidla „podporte nás“ do našich článkov, blogov a na Facebooku
 • Vydávanie newslletra raz mesačne 


Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová

Cieľ: Zapájanie verejnosti do procesov v rámci participácie pri tvorbe verejných politík v oblasti prípravy Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR, pri tvorbe verejných politík na národnej úrovni v spolupráci s MZ SR, MPSVaR. V priebehu dvoch rokov sa pracovná skupina odborníkov za AOPP snažila získať podnety od odborníkov, zástupcov pacientov a širokej verejnosti, ktoré pomohli pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Vďaka projektu bol realizovaný prieskum, aj semináre v gescii ÚSV ROS a v spolupráci s MZ SR a MPSVaR. V júni sa konala záverečná celoslovenská konferencia. V auguste 2019 bola dokončená Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR, ktorá je zverejnená na stránke MZ (viac o projekte v časti projekty AOPP). Stratégia bude aj v budúcnosti nápomocná AOPP pri presadzovaní zmien v oblasti dlhodobej starostlivosti v SR.   


Pomoc pacientskym organizáciám

 • Zodpovedné predsedníctvo AOPP

Cieľ: AOPP poskytuje pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov aj v oblasti legislatívy, liekovej politiky. Členovia AOPP dostávajú pravidelne monitoring médií pre lepšiu mediálnu orientáciu a rozvoj zručností. AOPP je členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu majú jej členovia možnosť, prostredníctvom AOPP, podávať zásadne pripomienky k návrhom zákonov. AOPP je členom Komory mimovládnych neziskových organizácií a Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá spadá pod Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

AOPP podporuje vzdelávanie svojich členov z Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií, ktorého prostriedky tvoria príjmy z 2 % z daní. Táto podpora je poskytovaná v súlade so Smernicou na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií AOPP o. z.

Prezidentka, viceprezidenti a členovia predsedníctva AOPP sa na základe pozvania zúčastňujú ako hostia valných zhromaždení členských organizácií, vzdelávacích aktivít, ktoré organizujú. Informujú ich o činnosti AOPP, aktívne sa zapájajú do prednáškovej činnosti.

AOPP organizuje vzdelávacie podujatia pre svojich členov, pacientov na celoslovenskej úrovni, aj na regionálnych úrovniach. Zároveň vytvára pre svojich členov priestor na svojich internetových stránkach, v pravidelnom newslettri na zverejňovanie informácií o pripravovaných podujatiach, významných udalostiach a pracovných úspechoch.

AOPP podporuje návrhy členov na zmeny prospešné pre pacientov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, zdravotnými poisťovňami, organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve.

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%