Preplatí mi poisťovňa vyšetrenie u iného lekára?

10.10.2017

Lekár - neurológ ma objednal na vyšetrenie až o sedem týždňov, bolesti chrbtice sa mi zhoršujú, čo môžem urobiť, keď potrebujem vyšetrenie skôr? Preplatí mi poisťovňa vyšetrenie u iného lekára?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti možno lekára zmeniť po uplynutí 6 mesiacov od podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj bez uvedenia dôvodu.​

Pri hľadaní nového lekára vám pomôže váš príslušný samosprávny kraj (VÚC), prípadne vaša zdravotná poisťovňa, ktorá podľa výkonov a vyťaženosti vám môže odporučiť lekára. Lekár však nie je povinný zaradiť do svojej evidencie každého pacienta, ktorý o to požiada. Lekár môže pacienta odmietnuť v prípade, ak by jeho prijatím prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, nakoľko má priveľa pacientov (netýka sa to ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v zdravotnom obvode lekára).

O zmene lekára informuje zdravotnú poisťovňu pôvodný a nový lekár. Pacient teda do poisťovne nemusí chodiť. Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany poisťovne. Ak vás ošetrí nový lekár pred akceptáciou dohody poisťovňou, mali by ste si za všetky úkony platiť, pretože zdravotná poisťovňa ich nepreplatí.

Zdravotné poisťovne majú na preplatenie nákladov u nezmluvných lekárov isté kritéria a požiadavky. Bez problémov by mali preplatiť zákroky u nezmluvného lekára, ak ide neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak ide o plánovaný zákrok, ten musí poisťovňa dopredu schváliť. V tom prípade je potrebné vypísať žiadosť o príspevok na nezmluvného lekára, ktorú nájdete na webe zdravotnej poisťovne. Poisťovňa má potom 5 dní na to, aby sa rozhodla, či pacientovi zákrok schváli. Niektoré poisťovne k tomuto kroku pristúpia, ak pacient čaká na vyšetrenie alebo zákrok zmluvným lekárom vo svojom kraji viac ako dva mesiace. 


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

29%
23%
30%
18%