Slovak Crohn Club oslávil 30 rokov a my sme boli pritom

02.06.2023
article_766

Na slávnostnom odbornom seminári, ktorý sa konal 27. mája pri príležitosti 30. výročia založenia Slovak Crohn Clubu, nechýbala ani naša prezidentka Mária Lévyová. Odzneli na ňom aktuálne témy zamerané na inovatívne formy liečby pacientov s IBD, možnosti chirurgickej liečby, správnu výživu a životosprávu, psychologickú podporu pri zvládaní ochorení, sociálne právne poradenstvo a na priority v rámci činnosti Slovak Crohn Clubu a našej strešnej pacientskej asociácie.

"Nesmierne si vážim a cením to, že medzi ocenenými vzácnymi osobnosťami, ktoré stáli pri založení Crohn Clubu, lekármi, ktorí významnou mierou prispeli a prispievajú k liečbe a starostlivosti o pacientov s IBD, bolo udelené ocenenie aj mne samotnej," neskrývala dojatie Mária Lévyová. Za prejavený akt úcty a uznania tak svojej práce a prínosu pre AOPP, ako aj predsedníctva, Mária Lévyová aj touto formou úprimne ďakuje predsedníctvu a členom Slovak Crohn Clubu. Zároveň si uvedomuje, že každé ocenenie venované úprimne a srdečne je potrebné prijať s veľkou pokorou a uvedomiť si, že je aj motiváciou na dosahovanie ešte lepších výsledkov v rámci obhajovania práv tých najzraniteľnejších v našom zdravotníctve - pacientov. Naďalej je potrebné presadzovať zmeny, ktoré musia byť orientované na pacientov. Pacienti musia byť v centre záujmu v rámci rozhodnutí či už politických, ale aj odborných a súčasťou spolurozhodovania v oblastiach zdravia a liečby.

AOPP ďakuje bývalým predsedom, predsedníctvam Slovak Crohn Clubu a súčasnej predsedníčke Bc. Veronike Ivančikovej za ich prácu a predsedníctvu za obetavosť pri organizovaní vzdelávacích a rekondičných aktivít, stretnutí, ktorých cieľom je výmena vzájomných skúseností a podpora pri zvládaní všetkých fáz ochorení. Zároveň prajeme Slovak Crohn Clubu a jeho členom veľa stabilného zdravia, zlepšovanie inovácií v rámci liečby a vzájomnej podpory, ktorá rovnako pomáha liečiť. Dôkazom toho je aj krásna torta, ktorú s láskou pri príležitosti 30. výročia pre členov upiekla členka Slovak Crohn Clubu Júlia Čierna.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%