Odborníci diskutovali o smerovaní dlhodobej starostlivosti na Slovensku

05.06.2019
article_462

Starostlivosť o dlhodobo chorých a odkázaných na pomoc druhých nemá ucelené riešenie. Aj napriek tomu, že sa táto téma už roky otvára, zákon na jej úpravu neprichádza. O poskytovaní dlhodobej starostlivosti na Slovensku a jej ďalšom smerovaní diskutovala odborná a laická verejnosť v utorok 4. júna 2019 v Zichyho paláci v Bratislave.

Na konferencii viackrát zaznelo, že situácia okolo poskytovania sociálnych služieb na Slovensku je už dnes nevyhovujúca. V súvislosti s trendom starnutia populácie a nárastom chronických ochorení bude riešenie týchto tém čoraz naliehavejšie. Systém, ako je nastavený dnes, nie je do budúcna udržateľný ani z finančného hľadiska, ani z pohľadu kvality či dostupnosti. Mnohí preto vidia riešenie v prijatí samostatného zákona.

Ako sa ukázalo na konferencii, vôľa riešiť otázku dlhodobej starostlivosti zo strany ministerstiev je, no téma je podľa nich natoľko komplikovaná a široká, že dospieť k zhode všetkých rezortov a ďalších zainteresovaných strán je náročné. „Treba pritom zdôrazniť, že rezort zdravotníctva aj sociálnych služieb je z dlhodobého hľadiska podfinancovaný a zmeny v systéme sa nezaobídu bez navýšenia finančných prostriedkov,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Asociácia na ochranu práv pacientov predstavila na odbornej konferencii Stratégiu dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Už v auguste tohto roka ju spoločne s ďalšími partnermi projektu - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sfinalizujú. Pripravovaný materiál sa zameria na niekoľko kľúčových oblastí, a to viaczdrojové financovanie, vytvorenie jednotného a štandardizovaného systému posudzovania, integrovaného informačného systému a kvalitu poskytovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, vrátane zadefinovania štandardov a ich následnej kontroly. Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku bude pritom obsahovať nielen názory a odporúčania odborníkov, ale zohľadní aj požiadavky z terénu tých, ktorých sa téma dlhodobej starostlivosti dotýka najviac.

„V mene AOPP mi dovoľte poďakovať sa Úradu splnomocnenca vlády SR, zástupcom oboch ministerstiev, aj ďalším panelistom a účastníkom, ktorí prišli a otvorene diskutovali o aktuálnom stave aj ďalšom smerovaní dlhodobej starostlivosti na Slovensku,“ uzatvára M. Lévyová. Veríme, že len formou diskusie môžeme docieliť presadzovanie pozitívnych zmien v tejto oblasti.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%