Pacientska poradňa

Poskytovanie poradenstva a právnej podpory pre pacientov

AOPP poskytuje poradenstvo a právnu podporu prostredníctvom Pacientskej poradne (ďalej len „Poradňa“). Žiadosť o radu a právnu podporu môžu pacienti podávať:

  • TELEFONICKY na tel. čísle +421 911 612 548 v stredu v čase od 13:00 do 16:30 hod., vo štvrtok a v piatok v čase od 7:00 - 15:00 hod.,
  • E-MAILOM na adresu: info@ozpppp.sk,
  • ONLINE FORMULÁROM, ktorý nájdete nižšie.

Zo žiadosti by malo byť zrejmé, v akej oblasti sa požaduje rada a právna podpora, čoho sa žiadosť týka, proti ktorému orgánu verejnej správy, inštitúcii alebo osobe smeruje a čoho sa pacient domáha.

V žiadosti o poradenstvo a právnu podporu je potrebné uviesť meno, priezvisko a kontaktné údaje žiadateľa.

S prihliadnutím ku stúpajúcemu počtu žiadostí a podnetov pacientov v súčasnom období je v záujme urýchlenia posúdenia veci vhodné k žiadosti doložiť kópie dokladov, ktoré sa týkajú veci, a tiež vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“.

Poradňa vybavuje žiadosti o poskytnutie poradenstva a právnej podpory v poradí, v akom boli doručené s prihliadnutím k naliehavosti ich riešenia. Poradenstvo a právnu podporu poskytuje pacientom bezplatne.

Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%