Odborné a pracovné skupiny na MZ SR

Kategorizačná komisia pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (KK ÚS)

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - prezidentka Mária Lévyová, menovaná predsedníctvom AOPP v súlade so zákonom č. 540/2021 Z.z. , § 45, ods.1. 

Cieľ: Kategorizačná komisia bola zriadená v súlade so zákonom, činnosť bola upravená štatútom MZ SR, spolupracovala s odborníkmi pre jednotlivé medicínske programy na príprave vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Následne predložilo MZ SR návrh vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti do MPK (Vyhláška 316/2022 Z.z.). Cieľom vyhlášky je ustanoviť zoznam programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, spôsob určenia medicínskej služby a popis zaradenia medicínskej služby do programov, zoznam medicínskych služieb so zaradením do programov a podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, personálne zabezpečenie, materiálno–technické vybavenie a ďalšie požiadavky na jednotlivé úrovne nemocníc. Revíziu vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti by malo realizovať MZ SR priebežne, raz ročne a malo by kontaktovať členov komisie a odborných pracovných skupín za účelom revidovania a prípravy návrhov na zmeny a doplnenia jednotlivých častí vyhlášky.

Rok 2024 Je zameraný na implementáciu Optimalizácie siete nemocníc do praxe, ktorá sa spustila 1.1.2024. Od začiatku roka prebieha aj tvorba návrhov tzv. čakacích listín na výkony v nemocniciach. Zoznam čakateľov na operáciu bude transparentne zverejňovaný, každý čakateľ si pod svojim ID číslom nájde svoj plánovaný zákrok. Od 1.4.2024 nastupujú na zber čakacích listín aj poskytovatelia JZS. Do konca marca bolo možné podať návrh na úpravu vyššie uvedenej kategorizačnej vyhlášky. Podnetmi sa bude komisia zaoberať v priebehu mája, v júni následne zasadne. V auguste vydá kategorizačná komisia odborné stanovisko o kategorizácii, ktoré je pre MZ SR záväzné. Nemocnice môžu zároveň do konca apríla podať žiadosť o zmenu zaradenia v sieti, o poskytovanie doplnkového programu. Žiadosti bude komisia posudzovať v priebehu leta, výsledkom čoho bude vydanie odborného stanoviska záväzné pre MZ SR. MZ SR zároveň každý rok vyhodnocuje sieť nemocníc, tohtoročné vyhodnotenie siete zverejní v júli 2024. V tomto roku nás čaká aj novelizácia zákona 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Monitorovacia komisia MZ SR

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Monitorovacej komisie MZ SR - Elena Marušáková

Cieľ: Členovia Monitorovacej komisie MZ SR vykonávajú dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. Ide o základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej politiky v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Primárnym motivačným faktorom jeho vytvorenia je snaha realizovať opatrenia na zvýšenie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov. Predstavuje východisko pre tvorbu ďalších strategických materiálov, čiastkových stratégií a reformných zámerov. Viac na https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve.

V rámci 2. zasadnutia komisie sme za AOPP predložili návrh:

 • na rozšírenie sledovaných indikátorov, a to rozšírenie parametra dojčenská úmrtnosť o perinatálnu úmrtnosť,
 • rozdelenie parametra skríning rakoviny prsníka na sekundárny skríning preventívnou gynekológiou (návštevnosť, pravidelnosť) a na diagnostickú mamografiu,
 • rozdelenie parametra skríning rakoviny krčka maternice na primárny skríning vakcináciou podľa veku a pohlavia, sekundárny skríning v ambulancii gynekológa (návštevnosť, pravidelnosť podľa veku) a diagnostickú kolposkopiu (sledovanie času od odoslania po absolvovanie vyšetrenia a následne čas od vyšetrenia po absolvovanie chirurgického zákroku),
 • porovnať spotrebu antibiotík verzus vyšetrenie citlivosti,
 • doplniť preventívne prehliadky o parameter čas do oznámenia výsledkov,
 • výdavky na lieky doplniť o samostatný parameter výdavky na lieky určené na liečbu ojedinelých ochorení, a samostatný parameter výdavky na lieky určené na liečbu onkologických ochorení.

Navrhované zmeny uvedené vyššie boli akceptované.

Rovnako sme zaslali návrh na zmenu informovaného súhlasu, ktorý by zlepšil informovanosť a zreálnil spôsob informovania, ako aj zjednodušil pozíciu pre poskytovateľov. Viac na https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve.

Riadiaci výbor pre reguláciu cien ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Riadiciaceho výboru pre reguláciu cien ustanovenom MZ SR - Elena Marušáková

Zástupkyňa AOPP žiadala o uvedenie - základná sadzba pre nemocnice musí byť stanovená tak, aby boli v roku 2024 finančné zdroje aj na lieky, zdravotnícke pomôcky a aj pre ambulantný sektor.

Pracovná skupina DRG pre financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti 

 • Člen Pracovnej skupiny DRG pre financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR v decembri 2023 - Zuzana Fabianová

Rada pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc a odborných pracovných skupín pre tvorbu siete ustanovenej Ministerstvom zdravotníctva SR

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc a odborných pracovných skupín pre tvorbu siete ustanovenej MZ SR - Elena Marušáková

Komisia pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Komisie pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc Darina Sedláková

Kategorizačná komisia a rada pre lieky (novela zákona č.363/2011 Z.z.) 

 • Zodpovedný člen Kategorizačnej komisie a rady pre lieky navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR v decembri 2023 - Elena Zelenáková

Cieľ: Kategorizačná komisia a rada pre lieky sú poradnými orgánmi ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre konania vo veciach kategorizácie liekov. Vďaka členstvu zástupcu AOPP v týchto poradných orgánoch ministra môžu aj pacienti prinášať návrhy na úpravu zákona, ktorý má zlepšiť dostupnosť liekov na Slovensku. 

Kategorizačná komisia a rada pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a ŠZM (novela zákona č. 363/2011 Z.z.)

 • Zodpovedný člen Kategorizačnej komisie a rady pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a ŠZM navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR - Mária Tomová 

Cieľ: Kategorizačná komisia a rada pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a špeciálne zdravotnícke materiály sú poradnými orgánmi ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre konania vo veciach kategorizácie zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a špeciálnych zdravotníckych materiálov. Vďaka členstvu zástupcu AOPP v týchto poradných orgánoch ministra sa môžu aj pacienti zasadiť o lepšiu dostupnosť týchto pomôcok a materiálov na Slovensku.  

Etická komisia MZ SR

 • Zodpovedný člen Etickej komisie MZ SR navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR - Ľubica Lužáková

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%