Čo robíme (What we do)

PORADENSTVO

Zabezpečovanie poradenstva klientom poradne AOPP a budovanie siete poradní v rámci Slovenskej republiky.

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie členov v rámci projektu Capacity Building Programme. Partnerstvo pri organizovaní konferencie a zabezpečenie pokračovania projektu EUPATI. Ďalšie vzdelávacie aktivity na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity a samostatné vzdelávacie tematické cykly.

POMOC ČLENOM

Pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov.

LEGISLATÍVA

Kreovanie a práca legislatívnej komisie v oblasti liekovej politiky (napr. nedostupnosť liekov, zabezpečenie dostupnosti inovatívnych liekov a ďalšie), v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti verejnej diskusie o dostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení a o ich efektívnom využívaní, ochrana sociálne a ekonomicky znevýhodnených pacientov pred nadmernými priamymi platbami v zdravotníctve, vo verejnej doprave a ďalšie. Budeme pokračovať v aktivitách v súčinnosti s Asociáciou neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a Asociáciou sestier a pacientov smerujúcich k zlepšeniu celkového postavenia sociálne odkázaného pacienta. Úloha legislatívnej komisie bude významná pri prijímaní reformných krokov v zdravotníctve po marcových voľbách.

VEREJNÁ POLITIKA

V rámci verejných politík, pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády pre mimovládne organizácie, budeme pokračovať v aktívnom partnerstve s Ministerstvom zdravotníctva SR vrátane dosiahnutia cieľa - legislatívneho začlenenia našej organizácie do poradných orgánov ministra zdravotníctva. V rámci verejných politík aj realizácia projektu o dlhodobej starostlivosti (LTC).

EÚRÓPSKA SPOLUPRÁCA

V spolupráci s Európskym pacientskym fórom (EPF), príprava konkrétnych aktivít v rámci Predsedníctva Rady EÚ.

Ak máte nárok na zdravotnícku pomôcku, je váš ošetrujúci lekár ochotný vám ju predpísať?

0%
0%
0%
0%
0%
0%