Legislatívne aktivity

Rok 2024

 • 6. 2. 2024 bola zverejnená v rámci MPK Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024, ktorú AOPP nepripomienkovalo. Pričom si však uvedomujeme, že nenavýšenie platieb poskytovateľom ambulantnej starostlivosti, prípadne 5 % navýšenie a rovnako SVAZ povedie k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, nárastu výberu nekoordinovaných poplatkoch na ambulanciách. Očakávať, že dôjde k navýšeniu platieb ambulantným poskytovateľom v rámci úspory 100 mil. eur. Jedinou možnosťou je dofinancovanie zdravotníctva formou navýšenia platieb za poistencov štátu už tento rok. Následne je potrebné zrealizovať audity a nastaviť jasné pravidlá v rámci poplatkov v ambulanciách tak, aby sa neznižovala dostupnosť ambulantnej starostlivosti pre pacientov, najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. 
 • Implementácia noviel zákonov a vykonávacích predpisov v praxi v nadväznosti na rozpočet na r. 2024
  • Obavy AOPP aj naďalej pretrvávajú, pretože aj napriek navýšeniu 1 % odvodov zamestnávateľov za zamestnancov v r. 2024 bude finančných zdrojov nedostatok. Je totiž potrebné vziať do úvahy zadlženosť štátnych nemocníc, ktorá je vyše 800 miliónov eur, ambulantní poskytovatelia žiadajú o 35 % navýšenie platieb za výkony, aj nemocniční poskytovatelia pri prechode na DRG očakávajú navýšenie platieb, oprávnené sú aj požiadavky výrobcov inovatívnych liekov, ktorí predpokladajú, že v r. 2024 bude potrebných 100 mil. eur, aby mohli vstúpiť do kategorizácie ďalšie lieky. Platby za poistencov štátu by sa pritom mali navýšiť o 1 % až v r. 2026. K finančnej stabilizácii v zdravotníctve a nastaveniu jasných pravidiel by malo dôjsť omnoho skôr, aby pacienti vedeli, na čo majú nárok, aby sa nastavili jasné pravidlá v rámci poplatkov, doplatkov, aby sa zlepšovala dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, liečby, inovatívnych liekov a zdravotníckych pomôcok pre všetky skupiny pacientov.
  • Viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/534/
 • Body, ktoré AOPP doručilo štátnym tajomníkom na doriešenie po rokovaní s ministerkou zdravotníctva dňa 25. 1. 2024 
 • Žiadame vládu a MZ SR o legislatívnu úpravu postavenia AOPP a pacientskych organizácií,ktorá združuje pacientske organizácie a o zabezpečenie stabilného a transparentného financovania strešnej pacientskej a pacientskych organizácií v rámci neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií. Návrh zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky bol schválený v prvom čítaní, a to vďaka iniciatíve a podpore poslancov strany HLAS SD, SMER SD. Kvôli turbulentnému, politicky nestabilnému obdobiu bolo rokovanie v pléne NR SR prerušené. Uvítame spoluprácu MZ SR pri predkladaní zákona v rámci štandardného legislatívneho procesu.
 • AOPP a pacientske organizácie žiadajú, aby boli podporované projekty v oblasti duševného zdravia, prevencie obezity, ale aj ďalšie v oblasti verejného zdravia a prevencie ochorení realizované so zapojením pacientskych organizácií, ktoré združujú pacientov so špecifickými diagnózami a poskytujú im poradenstvo zamerané na prevenciu. 
 • Cesta pacienta sa nedá adresne nastaviť bez jasnej definície nároku pacienta, auditu doplatkov a poplatkov v súlade s legislatívou, nastavením čakacích dôb či aktualizáciou minimálnych sietí poskytovateľov, ktoré jasne určia vecný, časový aj geografický nárok pacienta. Tieto kroky budú realizované v rámci úzkej spolupráce samotných aktérov zdravotného systému, teda pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. Žiadame, aby v prípade auditu doplatkov bolo súčinné AOPP a pacientske organizácie.
 • Dátová reforma, digitalizácia zdravotníctva - PVV pomenúva problematiku nedostupnosti aktuálnych a kvalitných dát, ktoré majú byť podkladom pre správne nastavenie cieľov zdravotných politík. AOPP je pripravená participovať na zmenách, keďže už dnes je zrejmé, že nemôžeme s istotou potvrdiť ani správnosť vykazovaných dát o zdravotnom stave obyvateľstva. Dáta by mali slúžiť aj na tvorbu liekovej politiky či zmenu politiky zameranej na zdravotnícke pomôcky vo význame tak, ako to definuje Európska smernica o vytvorení podmienok na zber anonymizovaných údajov NCZI po vzore systému zavedenom v Českej republike (ÚZIS). Je potrebné zabezpečiť prijímanie, sledovanie a odovzdávanie informácií (aj pomocou eHealth) medzi pacientmi, nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami tak, aby sa pacienti vedeli objednávať na konkrétne termíny v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti, a aby mali všetky informácie, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu dostupné.
  • Žiadame o vytvorenie bezpečných podmienok na využívanie umelej inteligencie v procese manažmentu, diagnostiky a liečby pacientov na podklade preferencií a za účasti pacientov.
  • Vítame realizáciu návrhu na e-objednávanie pacientov všeobecnými lekármi k špecialistom, a preto podporíme a budeme aktívne participovať na pilotnom projekte.
  • V neposlednom rade uvádzame, že AOPP opakovane predkladala pripomienky s presnou definíciou ukotvenia telemedicíny v národnej legislatíve tak, aby boli vytvorené jasné a bezpečné rámce pre všetkých aktérov v rámci zdravotníctva.
  • Žiadame, aby vláda SR zriadila nadrezortnú platformu pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá rozhodne o prioritách v oblasti prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pretože doteraz prijaté opatrenia v rámci Plánu obnovy riešia čiastočne prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a neumožní to, aby chronicky chorí ľudia s ťažkými zdravotnými postihnutiami mohli zotrvať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí. Rovnako je potrebné riešiť sociálne kompenzácie na doplatky za lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uhrádzané zo zdrojov zdravotného poistenia tak, aby boli uhrádzané zo zdrojov sociálneho poistenia. Rovnako je potrebné riešiť aj duplicitné úhrady za zdravotnícke pomôcky.
  • Konkrétne návrhy na zmeny a zlepšenia v oblasti liekovej politiky a v politike zameranej na zdravotnícke pomôcky vyplývajúce z priorít pacientov sú plne v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 2023 - 2027 prijatým Národnou radou Slovenskej republiky dňa 21. 11. 2023 a je potrebné ich riešiť na osobitnom stretnutí so štátnym tajomníkom zodpovedným za oblasť liekovej politiky.

Legislatívne aktivity v predchádzajúcich rokoch

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%