Legislatívne aktivity

Rok 2022

Rok 2021

Činnosť Legislatívnej komisie sa bude odvíjať od legislatívneho plánu vlády na rok 2021: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/622, z ktorého jednoznačne vyplýva, že kľúčové zákony pre zdravotníctvo by mali ísť na schvaľovanie do vlády v decembri 2021. Legislatívny plán vlády nebude naplnený.

Rok 2020

 • Programové priority AOPP 
 • Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 z pohľadu pacienta: https://www.aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/programove-vyhlasenie-vlady-sr-vyzera-pre-pacientov-subne
 • Zákon č. 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
  • Fixný doplatok znížený z 5 % na 3 % - dočasná legislatívna úprava, ktorá mala zamedziť enormnému nárastu doplatkov za lieky v jednotlivých úhradových skupinách. Legislatívna úprava by mala byť platná do konca roka 2020, kým nepríjmu legislatívne zmeny v oblasti liekovej politiky a revízie úhrad. Predsedníctvo AOPP podporilo návrh MZ SR po rokovaní s ministerstvom.
  • AOPP v septembri 2020 pripomienkovalo zákon 363/2011 Z. z.
  • Od 1. 10. 2020 vstupujú do platnosti nové ceny liekov a doplatkov na základe revízie cien úhrad. Ceny a doplatky by sa nemali výrazne meniť. Od januára 2021 by mala byť platná legislatíva v oblasti liekovej politiky.
 • Vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
  • Od 1. 1. 2021 by mala byť upravená vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
  • Rozporové konanie AIFP s MZ SR v decembri 2020 k vyhláške 435/2011 Z. z. k podanej pripomienke zo strany AIFP
  • Od 1. 4. 2021 má MZ SR v pláne platnosť upravených úhrad za lieky
 • Pripomienky k návrhu novely Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  • Vyšpecifikovanie formy komunikácie medzi platiteľom poistného a zdravotnou poisťovňou
  • Navrhujeme alternatívu preukázania sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdrav. starostlivosti prostredníctvom preukazu poistenca, preukázať sa aj kartičkou poistenca prostredníctvom mobilnej aplikácie
  • Žiadame o prehodnotenie návrhu prerozdelenia verejného ZP medzi zdravotnými poisťovňami tak, aby nedochádzalo k zníženiu efektivity a kvality pri nákupe zdravotnej starostlivosti
 • Pripomienky k návrhu novely Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Do návrhu novely zákona č. 581/2004 Z. z. boli začlenené nové ustanovenia - § 43a a § 46a, ktoré vymedzujú právne postavenie podávateľa podnetu na vykonanie dohľadu, jeho práva a povinnosti, najmä právo byť oboznámený s výsledkom dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou po ukončení dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a právo požiadať o vykonanie nového dohľadu v tej istej veci, ak sú splnené podmienky podľa § 43 ods. 10 , t. j. ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na skutočnosti
  • Nová definíciu výdavkov na prevádzkové činnosti, ktorými budú výdavky ustanovené v súčasnosti aj ako ostatné výdavky, K prevádzkovým výdavkom patria aj výdavky zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť, ak na ňu nemá pacient nárok na základe osobitných predpisov. AOPP navrhuje uplatniť k tomuto ustanoveniu pripomienky z dôvodu obáv, že dôjde k porušeniu rovnosti nárokov pacientov - poistencov zdravotných poisťovní. Vzniká obava, že z dôvodu existencie limitu na prevádzkové výdavky navrhovaná právna úprava obmedzí možnosť zdravotných poisťovní ponúkať poistencom benefity nad rámec zdravotnej starostlivosti, na ktorú majú nárok. Taktiež sa obávame, že pri makroekonomických výpadkoch zdravotné poisťovne nebudú schopné pokryť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, uhradiť napr. lieky na výnimky, že dôjde k nárastu priamych platieb a sociálnemu zaťaženiu najrizikovejších skupín pacientov.
 • Memorandum na dofinancovanie zdravotníctva SR

Rok 2019

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva – nevyčíslená suma doplatkov pre jednotlivé skupiny pacientov; nejasné pravidlá uznávania výnimiek
  • Potreba revízie úhrad doplatkov
  • Pribúdanie úhradových skupín vedie k ďalším pochybeniam, napr. nezodpovedajú dávkovaniu
  • Potreba úpravy kategorizačného zoznamu
  • Nepredikovateľnosť rozhodnutí MZ SR na základe vágnosti vyhlášky
 • Parkovacia politika v Bratislave – pripomienka AOPP k VZN
 • Rozporové konania v zákonoch č. 362/2011 Z.z. a č. 363/2011 Z.z.
 • Novela zákona č. 581/2004 Z.z.
  • Stratifikácia lôžok
  • Následná starostlivosť
  • Návrh ústavného zákona
   • AOPP upozorňuje, že navrhovaný zákon obsahuje vágne, neurčité pojmy. Javí sa skôr, že ide o politickú deklaráciu než o dokument, ktorý by mohol mať skutočný normatívny význam a praktická realizácia práv a povinností podľa tohto zákona bude aj tak závisieť od obsahu zákonov a vykonávacích predpisov, ktorých prijatie sa predpokladá v čl. 7 navrhovaného zákona (na základe rozhodnutia ministerky zákon nebol predložený na rokovanie vlády, ale pôvodná verzia novely 581/2004 Z.z., z ktorej na prerokovanie v NR SR boli posunuté iba časti o následnej starostlivosti
   • časť v rámci novely č. 576/2004 Z.z. schválená vládou a posunutá do NR SR na prerokovanie
 • Bezpečnosť pacienta– Vyhláška MZ SR:
  • Potreba zohľadnenia pripomienok odborníkov
  • Predchádzanie pádom
  • Jednotný štandard v rámci nemocničných infekcii
  • Stanovenie postupov pri šetrení podnetov a sťažnosti pacientov priamo u poskytovateľov 
 • Rozpočet zdravotníctva 2020 – potreba financovania pacientskych organizácií

Rok 2018

 • Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v pripomienkovom konaní v januári 2018 - bez pripomienok členských organizácií.
 • Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti - návrh zmien v oblasti Urgentných príjmov a Centrá vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti – Traumacentrá, návrh legislatívnych zmien prehliadok mŕtvych tiel
 • Zákon o dlhodobej starostlivosti - po analýze kompetentných ministerstiev navrhnuté zmeny v zákone č. 578/2004 Z.z. a v zákone č. 448/2008 Z.z.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - ich zástupcovia intenzívne pracujú v rámci participácie verejnosti pri tvorbe verejných politík na projekte „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.


 • Zákon č. 578/2004 Z. z. - pripomienky spracované, doručené členom predsedníctva AOPP - zmeny v meraní kvality, bezpečnosti pacientov. Presadzovanie zmien pri podávaní sťažnosti u poskytovateľa (odpoveď, vyhodnotenie, odstránenie nedostatkov, zber dát) aj pri prešetrovaní podnetom ÚDZS (vydávanie protokolu zo šetrenia sťažovateľom), manažment pacienta(odosielanie na vyšetrenia, skracovanie čakacích lehôt na vyšetrenia, diagnostiku, hospitalizáciu, možnosť výberu poskytovateľa). Následná starostlivosť – možnosť hospitalizácie na lôžkach pre dlhodobo chorých až tri mesiace, posilnenie ADOS - návrh AOPP na návštevné služby lekárom a soc. pracovníkom, ošetrovné - 55% zo mzdy na obdobie troch mesiacov.

Rok 2017

 • Novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Asociácia na ochranu práv pacientov SR v rámci pripomienkového konania k spomínanej novele zákona podala 14 návrhov na zmeny v zákone. Do MPK predložený návrh by totiž podľa názoru AOPP mohol pacientom skomplikovať prístup k liekom. Hoci ministerstvo neakceptovalo všetky  pripomienky, významnú časť prisľúbilo zapracovať. Konkrétne výhrady AOPP k návrhu ministerstva je možné nájsť aj tu https://goo.gl/ns7nQ9.

AOPP napríklad zásadne nesúhlasila s návrhom 5 % spoluúčasti pacienta a poskytovateľa liečby na platbe za lieky.

Zástupcovia pacientov by tiež podľa ubezpečení ministerstva zdravotníctva mali byť súčasťou pracovných skupín a rozhodovacích procesov ako pri schvaľovaní, tak aj pri vyraďovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Návrh zákona má za ciel bližšie upraviť podmienky úradného určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu a podmienok ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia, klásť zvýšený dôraz na otázku nákladovej efektívnosti liečby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zaviesť do procesu kategorizácie liekov inovatívne postupy smerujúce k zabezpečeniu účelného vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a súčasne k zabezpečeniu finančnej stability tohto systému, umožniť rýchlejší vstup nových liekov na trh, podporiť efekt úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia spojený so vstupom generických liekov na trh a zvýšiť transparentnosť procesov kategorizácie a úradného určenia cien.

Hlavnými cieľmi novely zákona je vytvoriť podmienky pre dostupnosť vysoko nákladovej liečby pri zachovaní jej nákladovej efektívnosti. Zvýšením hranice výšky dodatočných nákladov vynaložených z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia zdravotného stavu pri použití posudzovaného lieku (ďalej dodatočné náklady), ktorá nesmie presiahnuť prahovú hodnotu posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality sa sleduje, že aj drahšie a súčasne nákladovo efektívne lieky budú zaradené do zoznamu kategorizovaných liekov, čím sa rozšíria možnosti zdravotnej starostlivosti.

Návrh zákona bol dňa 15. augusta 2017 prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky. Všetky jej pripomienky boli do návrhu zákona zapracované.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára 2018, okrem čl. 1 § 88 ods. 14 v novelizačnom bode 83 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


 • Návrh zmien v oblasti Urgentných príjmov a Centrá vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti - Traumacentrá. Hlavným cieľom je dobudovanie siete urgentných príjmov a zlepšenie absorbčnej kapacity a dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch. Navrhuje sa novelizovať zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Návrh legislatívnych zmien v oblasti prehliadok mŕtvych tiel, kde hlavným cieľom je organizačne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území Slovenskej republiky, a to z dôvodu nefunkčnosti súčasného systému vykonávania prehliadok. Touto úpravou sa navrhuje nová úloha pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – obstarať Organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára.

Rok 2016

 • Novela zákona o lieku a riešenie reexportu
 • Predbežné oznámenie MZ SR k zákonu 580/2004 Z. z. o príprave novely v súlade s legislatívnym plánom vlády SR na rok 2016, kde sme zaslali Ministerstvu zdravotníctva SR návrh na úpravu podmienok týkajúcich sa dlžníkov

Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR schválilo na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2016 zriadenie legislatívnej komisie AOPP.  

Hľadáme expertov - dobrovoľníkov, ktorí by sa k nám pridali a pomohli nám. Uvítame takisto zástupcov našich členských organizácií, ktorí prejavia záujem o túto skupinu.

Kontaktuje prosím: katarina.kafkova@aopp.sk 


Rok 2015

Po celý minulý rok sme sledovali predkladané návrhy noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. Pripomienkovali sme návrh Zákona o športe, ktorým mali byť odčerpávané prostriedky verejného zdravotného poistenia, napr. na stavbu štadiónov. Voči tejto skutočnosti sme namietali. Neboli sme jediným subjektom, ktorý s takýmto návrhom nesúhlasil a keďže nás bolo viac, boli sme úspešní.

Taktiež sme pripomienkovali Národný program starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, a to z dôvodu potreby zabezpečenia jeho finančného krytia, napr. na diagnostikovanie ochorenia, ktoré je veľmi finančne náročné a tiež z dôvodu, aby sa pacienti so zriedkavými chorobami dostali k potrebnej a indikovanej liečbe, aj keď pôjde o veľmi drahé lieky.

Veľkou témou bol, a aj naďalej je, aj návrh Štátneho rozpočtu na rok 2016 a otázka výšky odvodov za poistencov štátu. Reálne hrozí, že zdrojov určených na zdravotnú starostlivosť na budúci rok nebude dostatok, pretože zdroje verejného zdravotného poistenia budú nižšie o odvodovo odpočítateľnú položku v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia (cca 82 mil. eur) a o uplatnenú odvodovo odpočítateľnú položku v priebehu roka 2016, na platy zdravotníkov je potrebných ďalších cca 95 mil. eur, hrozí, že štát odvedie za poistencov štátu menej peňazí, ako plánuje, tiež nie je krytý výpadok príjmov lekárov za zakázané poplatky a nie sú dlhodobo riešené ani dlhy nemocníc. Následkom vyššie uvedeného môže byť zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti (dlhšie čakacie lehoty, ďalšie nové poplatky u lekárov), prepúšťanie zamestnancov a rušenie oddelení v nemocniciach a obmedzený prístup k liekom, špeciálnemu zdravotníckemu materiálu, či ku kúpeľnej starostlivosti pre pacientov.

Memorandum - 5% za poistencov štátu aktuálne podpísalo 17 subjektov a organizácií pôsobiacich v slovenskom zdravotníctve - aopp-memorandum-5-poi-statu-k-30-3-2016.docx


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%