Legislatívne aktivity

Legislatívna komisia AOPP

Na pôde AOPP bola v r. 2018 založená Legislatívna komisia zložená z profesionálov v oblasti právnych služieb, členov predsedníctva AOPP, ako aj vyškolených pacientov, prizývaných partnerov a hostí na pravidelné dvojmesačné zasadnutia, a to na základe potrieb a požiadaviek pacientov, avizovaných legislatívnych zmien. Táto komisia iniciuje legislatívne zmeny, vyjadruje sa k pripravovaným návrhom právnych predpisov a k ďalším dôležitým dokumentom. Našou snahou je mať dobre informované zastúpenie pacientov v poradných orgánoch ministra zdravotníctva.

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, predseda Legislatívnej komisie - Mária Lévyová 
 • Podpredseda Legislatívnej komisie - JUDr. Dominik Okenica

Vďaka zriadeniu Legislatívnej komisie sa AOPP intenzívnejšie zapája do prípravy zákonov, monitoringu právnych noriem, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR avizuje a pripravuje. AOPP sa vďaka strategickému plánovaniu pri napĺňaní cieľov v oblasti legislatívy stalo legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov.

Legislatívna komisia je zložená z prezidenta AOPP, advokáta AOPP, členov predsedníctva AOPP, partnerov a hostí prizvaných v súlade so zmenami a prípravami právnych predpisov. 

Úlohy Legislatívnej komisie:

 • sledovanie legislatívnych procesov v rámci MPK a informovanie o aktuálnych procesoch
 • rozhodnutie o preposlaní návrhov na pripomienkovanie k novele právnych predpisov členom, príprava základných pripomienok a sumarizovanie pripomienok v rámci MPK
 • spolupráca pri kreovaní a pripomienkovaní návrhov na právne predpisy – začlenenie členských pacientskych organizácií v rámci participácie 
 • pravidelné zasadnutie Legislatívnej komisie po ukončení zasadnutí predsedníctva

Legislatívne aktivity v roku 2024

 • V MPK je Národný program duševného zdravia a Akčný plán Národného programu duševného zdravia na roky 2023 - 2030, ktorý je strategickým programom rozvoja systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Návrh bude doručený členským organizáciám na pripomienkovanie. 
 • Snahou AOPP bolo porovnania priorít AOPP a PVV pre oblasť zdravotníctva, prerokovanie spoločných a sporných bodov s ministerkou zdravotníctva a štátnymi tajomníkmi, ktorých osloví aj opakovane, pretože od štátneho tajomníka Michala Štofka sme neobdržali odpoveď, oficiálnu spätnú väzbu alebo návrh termínu na stretnutie. Radi by sme verili, že sa to podarí ešte v prvom polroku tohto roku.
 • 6. 2. 2024 bola zverejnená v rámci MPK Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024,ktorú AOPP nepripomienkovalo. Pričom si však uvedomujeme, že nenavýšenie platieb poskytovateľom ambulantnej starostlivosti, prípadne 5 % navýšenie a rovnako SVAZ povedie k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, nárastu výberu nekoordinovaných poplatkoch na ambulanciách. Očakávať, že dôjde k navýšeniu platieb ambulantným poskytovateľom v rámci úspory 100 mil. eur. Jedinou možnosťou je dofinancovanie zdravotníctva formou navýšenia platieb za poistencov štátu už tento rok. Následne je potrebné zrealizovať audity a nastaviť jasné pravidlá v rámci poplatkov v ambulanciách tak, aby sa neznižovala dostupnosť ambulantnej starostlivosti pre pacientov, najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
 • Implementácia noviel zákonov a vykonávacích predpisov v praxi v nadväznosti na rozpočet na r. 2024
  • Obavy AOPP aj naďalej pretrvávajú, pretože aj napriek navýšeniu 1 % odvodov zamestnávateľov za zamestnancov v r. 2024 bude finančných zdrojov nedostatok. Je totiž potrebné vziať do úvahy zadlženosť štátnych nemocníc, ktorá je vyše 800 miliónov eur, ambulantní poskytovatelia žiadajú o 35 % navýšenie platieb za výkony, aj nemocniční poskytovatelia pri prechode na DRG očakávajú navýšenie platieb, oprávnené sú aj požiadavky výrobcov inovatívnych liekov, ktorí predpokladajú, že v r. 2024 bude potrebných 100 mil. eur, aby mohli vstúpiť do kategorizácie ďalšie lieky. Platby za poistencov štátu by sa pritom mali navýšiť o 1 % až v r. 2026. K finančnej stabilizácii v zdravotníctve a nastaveniu jasných pravidiel by malo dôjsť omnoho skôr, aby pacienti vedeli, na čo majú nárok, aby sa nastavili jasné pravidlá v rámci poplatkov, doplatkov, aby sa zlepšovala dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, liečby, inovatívnych liekov a zdravotníckych pomôcok pre všetky skupiny pacientov.
  • Viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/534/
 • Body, ktoré AOPP doručilo štátnym tajomníkom na doriešenie po rokovaní s ministerkou zdravotníctva dňa 25. 1. 2024 
 • Žiadame vládu a MZ SR o legislatívnu úpravu postavenia AOPP a pacientskych organizácií,ktorá združuje pacientske organizácie a o zabezpečenie stabilného a transparentného financovania strešnej pacientskej a pacientskych organizácií v rámci neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií. Návrh zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky bol schválený v prvom čítaní, a to vďaka iniciatíve a podpore poslancov strany HLAS SD, SMER SD. Kvôli turbulentnému, politicky nestabilnému obdobiu bolo rokovanie v pléne NR SR prerušené. Uvítame spoluprácu MZ SR pri predkladaní zákona v rámci štandardného legislatívneho procesu.
 • AOPP a pacientske organizácie žiadajú, aby boli podporované projekty v oblasti duševného zdravia, prevencie obezity, ale aj ďalšie v oblasti verejného zdravia a prevencie ochorení realizované so zapojením pacientskych organizácií, ktoré združujú pacientov so špecifickými diagnózami a poskytujú im poradenstvo zamerané na prevenciu. 
 • Cesta pacienta sa nedá adresne nastaviť bez jasnej definície nároku pacienta, auditu doplatkov a poplatkov v súlade s legislatívou, nastavením čakacích dôb či aktualizáciou minimálnych sietí poskytovateľov, ktoré jasne určia vecný, časový aj geografický nárok pacienta. Tieto kroky budú realizované v rámci úzkej spolupráce samotných aktérov zdravotného systému, teda pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. Žiadame, aby v prípade auditu doplatkov bolo súčinné AOPP a pacientske organizácie.
 • Dátová reforma, digitalizácia zdravotníctva - PVV pomenúva problematiku nedostupnosti aktuálnych a kvalitných dát, ktoré majú byť podkladom pre správne nastavenie cieľov zdravotných politík. AOPP je pripravená participovať na zmenách, keďže už dnes je zrejmé, že nemôžeme s istotou potvrdiť ani správnosť vykazovaných dát o zdravotnom stave obyvateľstva. Dáta by mali slúžiť aj na tvorbu liekovej politiky či zmenu politiky zameranej na zdravotnícke pomôcky vo význame tak, ako to definuje Európska smernica o vytvorení podmienok na zber anonymizovaných údajov NCZI po vzore systému zavedenom v Českej republike (ÚZIS). Je potrebné zabezpečiť prijímanie, sledovanie a odovzdávanie informácií (aj pomocou eHealth) medzi pacientmi, nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami tak, aby sa pacienti vedeli objednávať na konkrétne termíny v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti, a aby mali všetky informácie, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu dostupné.
  • Žiadame o vytvorenie bezpečných podmienok na využívanie umelej inteligencie v procese manažmentu, diagnostiky a liečby pacientov na podklade preferencií a za účasti pacientov.
  • Vítame realizáciu návrhu na e-objednávanie pacientov všeobecnými lekármi k špecialistom, a preto podporíme a budeme aktívne participovať na pilotnom projekte.
  • V neposlednom rade uvádzame, že AOPP opakovane predkladala pripomienky s presnou definíciou ukotvenia telemedicíny v národnej legislatíve tak, aby boli vytvorené jasné a bezpečné rámce pre všetkých aktérov v rámci zdravotníctva.
  • Žiadame, aby vláda SR zriadila nadrezortnú platformu pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá rozhodne o prioritách v oblasti prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pretože doteraz prijaté opatrenia v rámci Plánu obnovy riešia čiastočne prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a neumožní to, aby chronicky chorí ľudia s ťažkými zdravotnými postihnutiami mohli zotrvať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí. Rovnako je potrebné riešiť sociálne kompenzácie na doplatky za lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uhrádzané zo zdrojov zdravotného poistenia tak, aby boli uhrádzané zo zdrojov sociálneho poistenia. Rovnako je potrebné riešiť aj duplicitné úhrady za zdravotnícke pomôcky.
  • Konkrétne návrhy na zmeny a zlepšenia v oblasti liekovej politiky a v politike zameranej na zdravotnícke pomôcky vyplývajúce z priorít pacientov sú plne v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 2023 - 2027 prijatým Národnou radou Slovenskej republiky dňa 21. 11. 2023 a je potrebné ich riešiť na osobitnom stretnutí so štátnym tajomníkom zodpovedným za oblasť liekovej politiky.

Legislatívne aktivity v predchádzajúcich rokoch

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%