Virtuálna diskusia k digitalizácii zdravotníctva

23.11.2022
article_717

Viceprezidentka AOPP sa 22. novembra 2022 zúčastnila virtuálnej diskusie k digitalizácii zdravotníctva v rámci spoločnej platformy CEEBA-HPN (Platforma zdravotnej politiky strednej a východnej Európy a Pobaltských krajín).

V regióne centrálnej Európy a Pobaltia, pokiaľ ide o obmedzené výdavky na zdravotnú starostlivosť a rastúci tlak zo strany starnúcej populácie, zostávajú pacienti často s nízkou úrovňou kontroly nad svojím stavom. Okrem toho vojna na Ukrajine viedla k tomu, že veľký počet ľudí bol nútený utiecť z krajiny, vrátane mnohých chronicky chorých alebo postihnutých pacientov, starších alebo pacientov, ktorých liečebný plán bol náhle narušený.

Od samého začiatku práce skupiny sme sa zhodli, že hoci digitalizácia predstavuje skvelú príležitosť pomôcť zlepšiť zdravotnú starostlivosť, musí byť zameraná na človeka. To znamená, že proces digitalizácie je zameraný na potreby ľudí – pacientov aj občanov.

EÚ sa snaží využiť potenciál digitalizácie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom predloženia návrhu európskeho priestoru údajov o zdraví s cieľom umožniť občanom prístup a kontrolu ich elektronických zdravotných údajov.

Na praktickej úrovni existujú rôzne veci, ktoré možno zlepšiť, aby sa zlepšila účasť pacientov, keďže prijatie digitalizácie v zdravotníctve závisí predovšetkým od ich informovanosti a gramotnosti. Rôzne stratégie a politiky, ktoré sa zavádzajú v jednotlivých krajinách, najmä v dôsledku pandémie Covid-19, sa musia opierať o lepšie pochopenie preferencií pacientov. V súčasnosti v krajinách ako Slovensko pacientske organizácie skôr poskytujú spätnú väzbu z vlastnej iniciatívy, pričom je potrebné s pacientmi proaktívne konzultovať.

Poskytovanie zdravotníckych služieb môže byť určite pozitívne ovplyvnené digitalizáciou a to nielen zvýšením kontaktov medzi pacientom a lekárom v dôsledku zníženia administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov, ale aj z hľadiska kvality poskytovanej starostlivosti. Práve Slovensko by potrebovalo rozšírenie vyhodnocovania mamografických vyšetrení, CT vyšetrení alebo MRI využitím umelej inteligencie.

V regióne CEEBA je stále potrebné podniknúť kroky na začlenenie digitálnych služieb a produktov ako štandardu do poskytovania starostlivosti. Pokiaľ ide o digitálne zdravotnícke politiky a implementované štandardy kvality (napríklad telemedicína alebo používanie algoritmov v zdravotníctve), medzi krajinami existujú rozdiely, pričom Slovensko a Bulharsko ich majú zavedené najmenej.

Potrebujeme zavádzať výhody digitálnych služieb a produktov na podporu zdravotníckeho personálu a pacientov ako súčasť štandardnej starostlivosti, napríklad na posilnenie pacientov v manažmente chronických stavov, ale aj na ich ďalšie vzdelávanie o hodnote takýchto riešení a nastavenie podporných programov, ako aj rozšírenie telekonzultácií a prístupu k údajom o pacientoch aj pre špecialistov nielen pre všeobecných lekárov.

Viac o podujatí nájdete na https://www.phssr.org/2022phssrglobalsummit.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%