Letná škola AOPP: Ďakujeme za vaše odozvy

25.08.2023
article_786

V auguste sme pre vás zorganizovali Letnú školu AOPP, ktorá bola zavŕšením Tréningu pacientskych organizácií v oblasti HR, projektového a dátového manažmentu. Tí, ktorí sme sa rozhodli pomáhať pacientom, veľmi dobre vieme, aké náročné je naše poslanie, a ako dôležité je neustále sa vzdelávať a posúvať službu pacientovi vpred. O to viac nás tešia spätné väzby na Letnú školu AOPP od vás, ktoré sme sa rozhodli touto cestou zverejniť.Mgr. Miroslava Harišová, Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - EBMT. SK

"Vážené predsedníctvo AOPP, chceme sa Vám veľmi poďakovať za možnosť zúčastniť sa vzdelávania pre pacientske organizácie, ktoré od januára prebiehalo formou webinárov a bolo zakončené letnou školou v Modre. Bol to pre nás čas plný inšpirácií a motivácie. Webináre (personálny manažment, projektové riadenie, zber dát a ich spracovávanie) boli veľmi kvalitne zorganizované obsahovo aj technicky. Jednotlivé moduly nám poskytli množstvo podnetov na premýšľanie a zapracovanie do našej praxe, vynikajúca bola možnosť osobne konzultovať s lektorkami, vzácne pre nás bolo zdieľať skúsenosti s inými združeniami a zažiť vzájomnú podporu.

Záverečné stretnutie v Modre, kde sme mohli prezentovať naše idey a dostať spätnú väzbu aj od ľudí z biznis.prostredia bolo pre nás ozaj školou. Maximálne užitočne sme využili čas, ktorý ste nám takto poskytli, vzdelávali sme sa a získali sme kontakty a nástroje, ktoré veríme nás posunú ďalej v našej práci pre pacientov. Ďakujeme, za túto príležitosť!

Vážime si, že ste takto do nás investovali. Vnímame Vašu prácu pre pacientov na úrovni AOPP a štát, poskytovatelia, poisťovne, zákony.. sme Vám za ňu nesmierne vďační, lebo toto my nevieme ponúknuť našim pacientom. Táto skúsenosť vzdelávania bola pre nás skonkrétnením Vašej podpory pacientov aj v tom druhom smere, na úrovni koncového používateľa - AOPP a pacienti cez ich združenia. Poskytli ste nám nástroje a know how, ktoré vieme konkrétne použiť v našej práci pre pacientov. Ďakujeme."

Jaroslav Bečka, Liga proti reumatizmu na Slovensku - miestna pobočka Banská Bystrica

"V uplynulom roku som mal možnosť zúčastniť sa série školení určených pre zástupcov pac. organizácií, ktorá vyvrcholila letnou školou AOPP. Dovoľte mi zo srdca poďakovať za vzdelávacie aktivity (zvlášť v oblasti tvorby projektov). Bol to naozaj podnetný čas. Dôležité bolo aj to, že som mal možnosť zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými pacientskymi aktivistami. To tiež považujem za veľký prínos celého projektu. Dúfam, že AOPP ani v budúcnosti nepoľaví vo svojej snahe spájať, prepájať a podporovať pac. organizácie na všetkých úrovniach."

PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku

"Ďakujeme AOPP, členom predsedníctva a projektovej autorke Tréningu kapacít členských pacientskych organizácií (PO) Mgr. Mirke Fövényesovej, MSc., ktorá od januára zabezpečovala online vzdelávanie pre zástupcov z rôznych členských pacientskych združení.

Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť pomoc a podporu všetkým zapojeným PO pri vytváraní a posilňovaní ich malých tímov, ktoré budú schopné pripravovať vlastné projekty, pracovať s dátami a budovať partnerstvá pre účely realizácie svojich aktivít v pacientskych združeniach.

Minulý týždeň vzdelávanie vyvrcholilo Letnou školou v Modre Harmónii, kde absolventi tréningového programu predstavili a obhájili svoje vlastné projekty v prítomnosti potenciálnych partnerov budúcich projektov PO. Hoci na začiatku sa niektorí účastníci báli prehovoriť a predstaviť seba a svoju PO, po 9 mesiacoch sme pozorovali výrazný pokrok. Ich výkony boli ohromujúce, a mnohí vyjadrili túžbu po podobnom vzdelávacom tréningu aj v oblasti komunikácie a prezentácie pred pacientmi, odborníkmi alebo v médiách.

Plány a ambície PO sú pôsobivé a majú potenciál výrazne pozdvihnúť celú AOPP. Niektoré z nich sa usilujú vytvoriť vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorá im umožní lepšiu komunikáciu s pacientmi. Iná PO má v pláne organizovať športové udalosti pre svojich členov, aby ich urobila aspoň na určitý čas šťastnejšími. Iní sa zameriavajú na podporu zdravého životného štýlu a spájanie rôznych PO v pohybových aktivitách pre pacientov. Mnohé PO sa tiež usilujú o digitalizáciu alebo prepracovanie svojich webových stránok, aby efektívnejšie poskytovali informácie o diagnózach, liečbe a svojich aktivitách. Spoločným menovateľom týchto projektov je edukácia pacientov, ich rodín a verejnosti.

Ligu proti reumatizmu SR vo vzdelávacom projekte zastupovali Mgr. Jaroslav Bečka (MP BB), PharmDr. Bc. Ľubica Bartová (KPsA) a Zuzana Schniderová (MP Martin).

Ich projekt Ligy proti reumatizmu SR (LPRe SR) s názvom "Reumatická mozaika – AKTÍVNE S REUMOU," bol prezentovaný Mgr. Jaroslavom Bečkom. Projekt sa zameriava na posilnenie kapacít miestnych pobočiek a klubov (MP/K) LPRe SR, vytvorenie edukačnej príručky s aktivitami pohybovej rehabilitácie, a inováciu v personálnom a projektovom manažmente. Tento projekt môže slúžiť ako inšpirácia aj pre iné PO, ktoré sa snažia posilniť svoje kapacity.

Veľká vďaka patrí AOPP za podporu vzdelávania pacientov a zvlášť tohto projektu. Mimoriadne oceňujeme kreativitu a koordináciu autorky tréningového programu, Mirky Fövényesovej. Ďakujeme za jej odhodlanie, organizačné schopnosti a profesionálne empatický prístup k účastníkom vzdelávania. Jej moderné prístupy a využívanie digitálnych technológií posunuli vzdelávací projekt AOPP na vyšší level v Slovenskej republike, porovnateľný so vzdelávaním vyspelých krajín EÚ.

Ďakujeme tiež prizvaným odborníčkam, ktoré prispeli k vysokej úrovni vzdelávania PO. PhDr. Mária Rusková, MBA, ACC, viedla proces budovania tímu, PhDr. Jana Dobšovičová Černáková poskytla prednášky o projektovom manažmente pre PO a MUDr. Elena Marušáková, MBA, vysvetlila koncept pacientskych dát v kontexte pacientskych organizácií."


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%