Dáta, dáta, dáta! Na pôde NCZI sme diskutovali o plánoch aj možnej spolupráci

24.06.2024
article_863

Členky nášho predsedníctva sa stretli na pôde Národného centra zdravotníckych informácií s Ing. Martinou Nagyovou, riaditeľkou sekcie správy zdravotníckych dát a s Mgr. Martinom Krebsom, riaditeľom odboru produktového riadenia. Na pracovnom stretnutí poukázali na to, že AOPP je pripravená participovať na zmenách, keďže už dnes je zrejmé, že nemôžeme s istotou potvrdiť ani správnosť vykazovaných dát o zdravotnom stave obyvateľstva. Dáta by mali slúžiť aj na tvorbu liekovej politiky či zmenu politiky zameranej na zdravotnícke pomôcky vo význame tak, ako to definuje Európska smernica. Potrebujeme tiež vytvoriť podmienky na zber anonymizovaných údajov NCZI obdobne ako v Českej republike (ÚZIS).

Na stretnutí sme okrem iného uviedli, že je potrebné zabezpečiť prijímanie, sledovanie a odovzdávanie informácií (aj pomocou eHealth) medzi pacientmi, nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami tak, aby sa pacienti vedeli objednávať na konkrétne termíny v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti, a aby mali všetky informácie, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu, dostupné.

Uvítali sme aj informáciu o realizácii návrhu na e-objednávanie pacientov všeobecnými lekármi k špecialistom, a preto podporíme a budeme aktívne participovať na prípravách a pilotnom projekte. Je nevyhnutné prediskutovať si možnosti zapojenia v rámci príprav so všetkými relevantnými subjektami, ktorých sa objednávanie dotkne, pacientov nevynímajúc. V prípade spustenia pilotného projektu je potrebné vytvoriť a testovať databázy objednávacích kalendárov tak, aby vyhovovali ambulantným lekárom a aj pacientom. Upozornili sme aj na to, že je potrebné akceptovať právo výberu poskytovateľa pacientom (Charta práv pacientov) a ponechať možnosť objednania k špecialistovi, ktorého si pacient vybral aj samotným pacientom. Postupy a ďalšie kroky v rámci bezplatného e-objednávania sú v kompetencii MZ SR.

V rámci zlepšenia fungovania systému sme dali do pozornosti využitie AI po vzore iných štátov EÚ. Taktiež je potrebné vytvorenie bezpečných podmienok na využívanie umelej inteligencie v procese manažmentu, diagnostiky a liečby pacientov na podklade preferencií a za účasti pacientov.

Zaujímali sme sa aj o spustenie systému E-laboratórium, čo povedie v rámci zavedenia k lepšej dostupnosti lekárov k výsledkom pacientov, odbremeneniu systému od duplicitných laboratórnych výkonov, zaťaženiu pacientov zbytočnými odbermi a vyšetreniami, ušetreniu finančných prostriedkov v zdravotníctve, ktoré môžu byť použité na liečbu pacientov. Predstaviteľmi NCZI sme boli informovaní, že testovacia verzia E-laboratória je kompletne pripravená a po schválení potrebných legislatívnych zmien bude spustená jej testovacia verzia.

V neposlednom rade sme pani riaditeľku a pána riaditeľa informovali o tom, že AOPP opakovane predkladala pripomienky s presnou definíciou ukotvenia telemedicíny v národnej legislatíve tak, aby boli vytvorené jasné a bezpečné rámce pre všetkých aktérov v rámci zdravotníctva doplnením do zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj do zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v nadväznosti na to do príslušných Nariadení vlády SR a vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%