AOPP sa stretla s ministrom zdravotníctva nielen kvôli obavám pacientov z dostupnosti liekov

24.02.2023
article_735

Požiadali sme ministra zdravotníctva o stretnutie kvôli potrebe riešenia naliehavých bodov, ktoré sa dotýkajú pacientov s rôznymi typmi diagnóz. Na stretnutí s dočasne povereným ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky Petrom Polákom sa zúčastnili naša prezidentka Mária Lévyová a viceprezidentka Elena Marušáková. V mene pacientov im predostreli obavy z dostupnosti liekov a otvorili tiež tému poplatkov v ambulanciách lekárov.Bojíme sa nárastu doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky

My pacienti máme obavy z nedostupnosti liekov a z vysokého nárastu doplatkov za lieky pri prehodnocovaní cien liekov a zdravotníckych pomôcok, o ktoré žiadajú ich výrobcovia kvôli nárastu inflácie a výrobných nákladov v dôsledku rastúcich cien energií a surovín. Rozumieme požiadavkám výrobcov, ale máme obavy, že finančných zdrojov na krytie úhrad zo zdravotného poistenia bude málo a doplatky za lieky a zdravotnícke pomôcky sa pacientom neúnosne zdvihnú, čo ešte viac zaťaží nízkopríjmové skupiny a zníži dostupnosť ich liečby. Opakovane sme upozornili na to, že je potrebné prijímať sociálne a kompenzačné finančné opatrenia v spolupráci s MPSVaR pre nízkopríjmové skupiny, rodiny, ktorým hrozí chudoba.

Dostupnosť liekov je v ohrození

Rovnako neskrývame obavy z neschvaľovania liekov na výnimky či zastavenia vstupu inovatívnych liekov na náš trh v dôsledku nedostatku financií v rezorte v tomto roku.

Viceprezidentka AOPP Elena Marušaková upozornila na to, že stanovenie limitu na výnimky je tým najhorším spôsobom, ktorého dôsledkom bude nedostupnosť liečby pre pacienta. Ešte pred schválením novely zákona sme apelovali na poslancov počas zasadnutia zdravotníckeho výboru, aby toto obmedzenie do zákona nedávali. Dlhodobo žiadame zavedenie individuálnej a nárokovateľnej úhrady tak, ako je tomu v Českej republike. Vždy budú pacienti, ktorí budú potrebovať individuálny liečebný postup a potrebujeme, aby aj tí pacienti, ktorí nezapadajú do škatuliek liečebných postupov, mali právo na liečbu a kvalitnejší život.

Výnimky by predsa prirodzene neboli, ak by boli všetky potrebné lieky dostupné v rámci kategorizácie. Kategorizácia je, dokonca, obmedzená aj u starších liekov. Za pacientov sme posielali podnet, aby niektoré staršie onkologické lieky boli dostupné tak ako vo zvyšku Európy. Náš návrh bol zamietnutý. Takže aj mnohé staré lieky sa u nás podávajú len formou úhrady nad rámec kategorizácie, teda na výnimky. Niektoré lieky už, dokonca, zrušili registráciu, a tieto staré a veľmi často používané lieky ako Cisplatina či Vinkristín (chemoterapeutické lieky na liečbu rôznych druhov rakoviny) sú teda uhrádzané tiež len na výnimky. Minister zdravotníctva a generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky nás informovali, že o probléme vedia.

Ministerstvo chce podať návrh na legislatívne zmeny, čo sa týka liekov na výnimky. Zároveň navrhujú aj osobitné stretnutie, na ktorom by sa prediskutoval problém obmedzenej dostupnosti starších liekov. Malo by dôjsť aj k zvýšeniu financií v tomto roku nielen na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok zo zdravotného poistenia. Úprava cien by nemala ohroziť dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok pre pacientov.

Pacienti musia v ambulanciách lekárov platiť

Poukázali sme na problém vyberania poplatkov od pacientov v ambulanciách, ktoré nemajú oporu v zákone a pretrvávajú, a to aj napriek ubezpečovaniu verejnosti prezidentkou SR, ministrom zdravotníctva, že po dofinancovaní ambulantného sektora sa poplatky nebudú vyberať. Schvaľovanie poplatkov a kontrola zo zákona prináleží VÚC, metodicky ich riadi MZ SR. Prezidentka AOPP poukázala na potrebu zlepšenia metodického riadenia v oblasti systému kontroly VÚC pri vyberaní poplatkov v ambulanciách. Minister nás ubezpečil, že budú tento problém riešiť.

Prezidentka a viceprezidentka AOPP opakovane informovali ministra o návrhu zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky a požiadali ho o podporu. Návrh vychádza z PVV pre oblasť zdravotníctva. O podporu návrhu budeme žiadať aj Výbor pre zdravotníctvo NR SR.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%