Poplatky u lekára

28.11.2019

Za čo si môže odo mňa vypýtať lekár poplatok? Stalo sa mi, že som musela zaplatiť 1 euro za potvrdenie o návšteve lekára, lebo som si zabudla doma čistú potvrdenku. Bol tento poplatok oprávnený?

JUDr. Radmila Strejčková

​Nie, tento poplatok nebol oprávnený. V prípade, že takáto situácia nastane, je potrebné uplatniť si svoj nárok a ohradiť sa priamo na mieste.

Lekár nemôže vyberať poplatky od pacientov v rozpore so zákonom, a teda požadovať úhradu za: 

  • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
  • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
  • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
  • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
  • výmenný lístok k špecialistovi,
  • prednostné ošetrenie.

Zo zákona sú plne preplácané aj pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti aj dospelých, gynekológa, urológa, zubára a gastroenterológa.

Za čo lekár môže požadovať úhradu od pacienta​

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu požadovať úhradu za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Môže ísť o poplatky týkajúce sa vyšetrení na administratívne účely, napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, na zbrojný pas, lekárske potvrdenie do školy či práce, vyšetrenie pred športovou súťažou, pred nástupom do detského tábora a podobne. Potom sú to úkony typu nadštandardných služieb – internetové a telefonické oznamovanie výsledkov, manažment pacienta, klientska karta, konzultačný, registračný, vstupný, rajónový poplatok. Akýkoľvek nadštandard môže byť poskytnutý len na základe výslovnej žiadosti pacienta, slobodne a dobrovoľne. Nesmie ním byť podmieňované poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Lekári sú zároveň povinní umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ za priame úhrady. Za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.

Rovnako môže lekár požadovať úhrady za výkony poskytnuté v prípade, ak nie je zmluvným partnerom zdravotnej poisťovne, ktorej poistencom je daný pacient. Lekár je však povinný mať na dostupnom mieste zverejnenú informáciu o tom, s ktorými zdravotnými poisťovňami má uzavreté zmluvy, aby sa pacient vedel rozhodnúť, či pristúpi k plnej úhrade za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, alebo si vyberie lekára, ktorý má zmluvný vzťah s jeho zdravotnou poisťovňou. V prípade, že má zmluvu s danou poisťovňou, nemôže vyberať poplatky za výkony a úkony, ktoré sú hradené zo zdrojov zdravotného poistenia.

Je vhodné oboznámiť sa s cenníkom a porozprávať sa s lekárom, poskytovateľom o prípadných úhradách ešte pred samotným výkonom a poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Každý poskytovateľ je povinný vydať vám pri platbe v hotovosti pokladničný doklad či príjmový pokladničný doklad a pri bezhotovostnej platbe faktúru. 


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

29%
23%
30%
18%