Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť

06.12.2019

​Na koho sa môžem obrátiť, ak si myslím, že mi nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť? Ako pri podozrení na pochybenie zdravotníckeho personálu postupovať? 

JUDr. Radmila Strejčková

Platná právna úprava

Podľa § 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby.

Podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 vyššie citovaného zákona, ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do tridsať dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, osoba má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených týmto zákonom ukladá sankcie, podáva návrhy na uloženie sankcie, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Postup pri podávaní podnetu a prešetrovaní podnetu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Pokiaľ sa pacienti alebo ich príbuzní domnievajú, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, môžu sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so žiadosťou o vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. Podnet na prešetrenie sa podáva na pobočke úradu príslušnej podľa miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Podľa informácie uverejnenej na webovej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou „úradu je potrebné poslať písomný (podpísaný) podnet, v ktorom je uvedené meno a adresa podávateľa podnetu, názov zdravotníckeho zariadenia/meno lekára, jeho sídlo, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti a opis problému.

Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Pri vybavovaní podnetov sa úrad riadi zákonom č. 581/2004 Z. z. O výsledku dohľadu je podávateľ podnetu písomne informovaný. Na podanie podnetu nie je žiadna časovo stanovená lehota, pričom úrad posudzuje v zmysle zákona poskytnutú zdravotnú starostlivosť a správnosť medicínskych postupov od 1.1.2005. Zákon nestanovuje úradu lehotu na ukončenie dohľadov. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Úrad ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho objektívne prešetriť v čo najkratšom možnom čase.“

Podrobnejšie informácie o postupe pri podávaní podnetu a formulár na podanie podnetu sú uvedené na webovej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs-sk.sk.

Kontaktné údaje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25

Tel. č.: +421 2 2085 6111

e-mail: kpu@udzs-sk.sk


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%