Kto môže nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie?

06.12.2017

Môžem ako rodič nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie môjho dieťaťa?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Áno, určite môžete a v plnom rozsahu, rovnako môžete požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie. Právo nahliadať do dokumentácie v celom rozsahu má okrem osoby, ktorej sa týka, aj jej zákonný zástupca. V prípade neplnoletej osoby je to rodič, ale napríklad aj opatrovník.

Kto ďalší môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie svojho blízkeho?

V prípade smrti dotknutej osoby má právo nahliadať v celom rozsahu aj manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič tejto osoby. Ak takýchto osôb niet, môže to byť aj plnoletá osoba, ktorá so zomrelou osobou žila v domácnosti, blízka osoba alebo  zákonný zástupca týchto osôb.

Pri bližšej identifikácii týchto osôb si treba dať pozor na pojmy ako domácnosť a blízka osoba. Sú to pojmy s právnou relevanciou a vymedzuje ich občiansky zákonník. Podľa neho domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Blízke osoby definuje ako príbuzných v priamom rade (napr. rodičia a deti), súrodencov, manžela alebo iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Môžete splnomocniť aj inú osobu, napríklad svojho advokáta

Na nahliadnutie do dokumentácie môžu vyššie spomenuté osoby splnomocniť akúkoľvek inú osobu. Toto plnomocenstvo však musí byť urobené v písomnej forme a podpis na ňom musí byť úradne osvedčený. V plnomocenstve musí byť uvedený aj rozsah splnomocnenia. Môže ísť napríklad o advokáta, ktorý zastupuje osobu pred správnymi orgánmi, napríklad zastupovanie pacienta pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v otázke, či bola poskytnutá starostlivosť správne (lege artis) alebo súdmi v súvislosti s náhradou škody na zdraví alebo nemajetkovou ujmou.

O výpis z dokumentácie môže požiadať ešte širší okruh osôb

Právo žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie má ešte širší okruh osôb, ako tomu bolo v prípade nahliadania. Okrem osôb, ktoré majú právo nahliadať (spomínali sme ich vyššie), sú to aj osoby či štátne orgány, ktoré takýto výpis potrebujú napríklad na účely ďalšej liečby (iný lekár, ako ten, čo vedie zdravotnú dokumentáciu), na účely odvodu do vojenskej služby, orgánom činným v trestnom konaní na účely súdnych konaní, inšpektorátu práce na účely vyšetrovania pracovného úrazu, orgánu na účely sociálnej pomoci a podobne. Výpis sa však poskytuje v rozsahu účelu vyžiadania.


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%