Liga proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu (LPRe SR) je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou a patrí medzi najstaršie a najväčšie pacientske združenia na Slovensku. Vznikla v roku 1990 z iniciatívy lekárov – reumatológov a hŕstky aktívnych pacientov. Časom sa rozrástla a jej aktivity sú už čisto v pacientskych rukách.

Na Slovensku trpí zápalovými reumatickými chorobami takmer 50 000 pacientov. Pojem „reuma“ používaný v bežnej populácii zahrňuje veľkú paletu ochorení pohybového aparátu, ktoré sa líšia klinickým priebehom, ako i závažnosťou jednotlivých typov ochorení. Reuma nie je chorobou len staršej generácie, postihuje aj deti a mladých ľudí.

LPRe SR je dobrovoľné, nezávislé, neprofesionálne, charitatívne pacientske združenie. Spája všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť a hlavne svojich členov, ktorí majú záujem podieľať sa na napĺňaní cieľa, poslania a úloh LPRe SR. Naším cieľom je už 27 rokov aktívne prispievať k skvalitneniu komplexnej starostlivosti o ľudí s reumatickými chorobami. Liga má bohatú tradíciu a vybudovala 19 organizačných jednotiek, z toho dva kluby: Klub Motýlik a Klub Kĺbik a 17 miestnych pobočiek (a vznikajú ďalšie).

Pridajte sa k nám. Jednotný a silný hlas pacientov má zmysel. Navzájom si dokážeme pomôcť a poradiť, ako aj zaujať jasné stanovisko k veciam, ktoré sa nás týkajú. Sledovať nás môžete na Facebooku aj webových stránkach: www.mojareuma.sk, www.klubklbik.sk , www.klubmotylik.sk.

Výhody členstva v LPRe SR:

 1. Spoznáte ľudí s reumou a ich povzbudivé príbehy. S reumou už nebudete nikdy sám/sama.
 2. Zdarma získate skvelý prístup k spoľahlivým informáciám o reumatických ochoreniach.
 3. Zdarma poskytujeme psychologickú podporu a základné sociálne poradenstvo prostredníctvom poradne Centra sociálno-psychologickej podpory pre reumatikov a ich rodiny so sídlom v NÚRCH Piešťany.
 4. Ponúkame možnosť účasti na rekondičných, vzdelávacích a motivačných podujatiach Ligy proti reumatizmu SR. Tiež možnosť účasti na zahraničných konferenciách a kongresoch za výhodných podmienok.
 5. Možnosť aktívnej dobrovoľníckej činnosti a sebarealizácie v prospech reumatikov.
 6. Získanie sociálnych a komunikačných zručností (aj vo vzťahu pacient – lekár).
 7. Osvojenie si techniky pomoci k svojpomoci a iné.
 8. Zdarma posielame 2-krát ročne (jún a december) Informačný bulletin LPRe SR.
 9. Zdarma ponúkame publikácie povzbudivých i poučných príbehov pacientov s reumou.
 10. Aktuálne informácie nawww.mojareuma.sk s diskusným Fórom pre reumatikov.
 11. Aktuálne informácie na www.klubmotylik.sk pre pacientov so systémovým lupusom.
 12. Pre deti s reumou pripravujeme každoročne v júli pobyty, kde sa môžu zúčastniť aj ich rodičia. Ponúkame im a rodičom objektívne informácie. Klub Kĺbik plní aj poradenskú funkciu. Pacientom poskytujeme základné informácie, sociálne poradenstvo, organizujeme stretnutia našich členov s odborníkmi z oblasti reumatológie, psychológie a rehabilitácie. Aktuálne informácie na www.klubklbik.sk.
 13. Každoročne v októbri pripravujeme sériu podujatí a informačnú kampaň aj v médiách k Svetovému dňu reumatizmu (12. október) pre pacientov a ich rodiny, sympatizantov celého Slovenska. Pyšní sme na jedinečný projekt novinárska súťaž KROK s udeľovanie Novinárskej pocty KROK.
 14. Zapájame sa do pripomienkovania legislatívnych zmien.

Od vzniku AOPP sme jej členom. Vďaka členstvu máme možnosť zúčastňovať sa kurzov a seminárov. Tiež sme tu spoznali množstvo osobností, v ktorých záujme je zlepšovať postavenie pacienta. Členstvo v AOPP vnímame ako obojstranne veľmi prospešné.Sme riadnym členom aj medzinárodných organizácií: EULAR, PARE, Young PARE.

Kontakty:

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka/ štatutárka LPRe SR

Liga proti reumatizmu SR
Nábrežie Ivana Krasku 4
921 01 Piešťany

e-mail: liga@mojareuma.sk

mobil: 0917 790 264

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
8%
35%
5%