Liga zdravia Slovensko

Poslaním občianskeho združenia Liga zdravia Slovensko je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu. Našou hlavnou aktivitou je združovať ľudí všetkých vekových kategórií a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií prinášať témy z vybraných oblastí ľudského zdravia.

K jednotlivým témam združenie zabezpečuje:

  • poskytovanie stanovísk a názorov k aktuálnemu vývoju zdravotnej politiky v relevantnej oblasti;
  • podieľanie sa na vydávaní publikácií (odbornej a informačnej literatúry pre členov združenia a verejnosť), prípadne audiovizuálnych diel z oblasti podpory zdravia v danej oblasti;
  • nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce s inými združeniami a inštitúciami s podobným zameraním na národnej i medzinárodnej úrovni;
  • osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva;
  • organizovanie odborných a vzdelávacích aktivít a podieľanie sa na realizácii výskumov v oblasti podpory zdravia na národnej a medzinárodnej úrovni.

Medzi ďalšie činnosti OZ Liga zdravia Slovensko patrí:

  • poskytovanie a zabezpečovanie odborného poradenstva a konzultačnej činnosť pre členov združenia a verejnosť;
  • získavanie finančných a materiálnych prostriedkov doma i zahraničí od fyzických či právnických osôb, z dotačných a grantových programov za účelom podpory zabezpečenia činnosti združenia a jeho poslania;
  • aktívne podieľanie sa na organizovaní rehabilitačno-rekondičných aktivít s cieľom umožniť členom poznať aj iné prostredie, ako to v ktorom sa celý ostatný čas zdržujú;
  • sprostredkovanie kontaktov a výmena skúseností medzi členmi navzájom formou organizovania kultúrnych a športových podujatí pre členov zduženia.

Kontakty:

Liga zdravia Slovensko
Fera Urbánka 3675/1
917 01 Trnava

www.ligazdravia.eu

ligazdravia@gmail.com

0903 218 052

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
5%
9%
35%
5%