Vyhodnotenie dotazníku Pacient a zdravotnícke pomôcky

01.06.2018
article_373

Veľa z nás, pacientov, za zdravotnícke pomôcky dopláca, a nie málo. Hovoria o tom výsledky prieskumu o zdravotníckych pomôckach, ktorý nedávno zrealizovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR. Z respondentov, ktorí sa do prieskumu zapojili, až 25 % uviedlo, že za pomôcky dopláca viac ako 15 eur mesačne, ďalších 20 % dopláca ešte viac. Preto v AOPP považujeme momentálnu výšku doplatkov na hranici únosnosti.

Prieskum „Pacient a zdravotnícke pomôcky“ má vďaka vysokej účasti respondentov vysokú mieru vypovedateľnosti, preto vám ešte raz za vyplnenie dotazníka ďakujeme. Do prieskumu, ktorý prebiehal v dňoch od 19. marca do 19. apríla 2018, sa online zapojilo 412 respondentov, ďalších 50 pacientov zaslalo dotazník poštou.

Zdravotnícke pomôcky na Slovensku - súčasnosť

Na Slovensku sa každým rokom zvyšujú nielen výdavky za lieky (cca 1 miliarda eur ročne), ale rastú aj výdavky na zdravotnícke pomôcky. Pacienti preto môžu cítiť tlak na zvyšovanie doplatkov, či znižovanie množstvových alebo finančných limitov na pomôcky. Trend zvyšovania nákladov na pomôcky sa nezmení, do budúcnosti predpokladáme jeho rast. Príčinou je najmä starnúca populácia a predlžovanie života človeka.

Ako vieme, mnohé ochorenia súvisia práve so zvyšujúcim sa vekom. Únik moču, vredy predkolenia, horšia mobilita pacientov... Len ľudí s únikom moču je na Slovensku v súčasnosti viac ako 500 000. Pacientov s diabetes mellitus je približne 400 000. Ľudí s chronickými ochoreniami bude iba pribúdať. Väčšina z týchto pacientov používa zdravotnícku pomôcku. Či už ide o glukomery, inzulínové pumpy, pomôcky na únik moču, vozíky alebo načúvacie prístroje.

V Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa nachádza približne 4 500 rôznych pomôcok. Tento zoznam sa každý rok rozširuje o nové pomôcky, niektoré sú z neho zase vyradené. Komisia, ktorá rozhoduje o tom, ktorá z pomôcok bude alebo nebude zaradená, zasadá každý 3. mesiac. Žiadosti, ktoré spoločnosti na komisiu dávajú, prechádzajú ešte farmakoekonomickou pracovnou skupinou, ktorá odporučí alebo neodporučí pomôcku podľa jej efektívnosti do zoznamu zaradiť.

Cieľ prieskumu – preskúmať postoje verejnosti v oblasti zdravotníckych pomôcok
Situácia v oblasti zdravotníckych pomôcok na Slovensku je však veľmi málo preskúmaná. Vieme, aké majú pacienti preferencie? Vieme, či im nejaké pomôcky nechýbajú alebo ako vnímajú spoluprácu s lekárom pri predpisovaní pomôcky? Vedia vôbec, na aké pomôcky majú nárok? Ako je to s doplatkami za pomôcky v ponímaní pacientov? Potrebovali sme zistiť postoj verejnosti, pacientov, aby sme ich vedeli lepšie obhajovať na pôde ministerstva zdravotníctva.

Do elektronického dotazníku sa zapojilo 412 respondentov, z ktorých takmer 86 % nejakú pomôcku používa. Viac ako 40 % z opýtaných uviedla, že vie o zdravotníckej pomôcke, na ktorú má nárok. Dôležitým zdrojom informácií je v tomto prípade aj internet (viac ako 23,5 %) a príbuzní (viac ako 12 %). Stále však veľké percento ľudí (takmer 30 %) má pocit, že informácií o zdravotníckych pomôckach a ich dostupnosti nie je dostatok.


Sú lekári ochotní predpísať pomôcku?
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že ochota lekára vypísať poukaz na pomôcku je pomerne vysoká. Viac ako 61 % lekárov je v súčinnosti s pacientom a pomôcku predpíše. Vysoké percento (viac ako 26 %) respondentov však aj uviedlo, že síce lekár pomôcku predpíše, ale nie v takom počte kusov, ako by pacient potreboval. Nevieme, či v tomto prípade ide o neinformovanosť lekára, do akej výšky alebo v akom množstve môže pomôcky predpísať, alebo či ide o limit stanovený ministerstvom zdravotníctva.


Väčšina pacientov využíva viac než 1 pomôcku
Respondenti hodnotili aj jednotlivé skupiny pomôcok. Pomôcky boli v dotazníku delené podľa skupín Kategorizačného zoznamu.

Okrem uvedenia, ktorú skupinu pomôcok používajú, mali pacienti uviesť, ako sú v danej kategórii spokojní s kvalitou, predpísaným množstvom a výškou doplatku.

Väčšina pacientov má viaceré diagnózy, teda využíva viac ako jednu pomôcku. Pri niektorých skupinách pomôcok vyjadrili účastníci nespokojnosť s množstvovým a pri iných zase s finančným limitom. Najviac (vo viac ako 80 % prípadov) sú používané vložky na ľahký únik moču, urinálne vrecká, glukomery, lancety a lancetové perá, inzulínové perá a ihly, testovacie prúžky pre diabetikov, stomické a kolostomické pomôcky, lýtkové kompresívne elastické pančuchy, ortopedické vložky, ortézy, palice, barly, pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu, vozíky, načúvacie prístroje, lupa, okuliare.

Pri vložkách a pomôckach pre diabetikov respondenti vyjadrili pomerne vysokú nespokojnosť s množstvovým limitom. Pri glukózovom senzore, pomôckach pre autokatetrizáciu, detských stomických pomôckach, ortopedickej obuvi, rehabilitačných pomôckach, kočíku a lupe/okuliaroch zase rezonovala nespokojnosť s vysokými doplatkami.

Absentujú inovatívne pomôcky pre diabetikov

Zaujímavým zistením bolo aj vnímanie pacientov ohľadom chýbajúcich pomôcok na Slovensku, ktoré sú v zahraničí bežne dostupné. Väčšina pacientov sa o inovatívne pomôcky, ktoré sú bežne v zahraničí dostupné, nezaujíma.

Viac ako 31 % respondentov však uviedlo, že im niektoré pomôcky na Slovensku chýbajú. Podľa vyjadrení pacientov sú to najmä inovatívne pomôcky pre diabetikov, senzory.

Spomenuté boli však aj nohavičky – plavky pre inkontinentných pacientov, pomôcky na podporu kardiovaskulárneho systému (napr. bicykel s motorčekom), digitálne načúvacie aparáty a načúvacie prístroje na percepčnú poruchu sluchu, sprej na znecitlivenie, zdravotnícka podprsenka, kvalitné epitézy, ovládanie počítača ústami, atď.

Doplatky momentálne na hranici únosnosti
Pomerne vážna sa ukázala byť situácia v doplatkoch. Takmer 25 % respondentov uviedlo, že dopláca za pomôcky viac ako 15 eur mesačne, viac ako 20 % uviedlo, že doplácajú viac. 31,44 % ľudí uviedlo, že doplácajú od jedného do 15 eur. Iba 28 % pacientov nedopláca za pomôcky nič. Túto situáciu považujeme za alarmujúcu, nakoľko zdravotnícke pomôcky používajú zväčša ľudia sociálne slabší. Doplatky za zdravotnícke pomôcky sú preto podľa nášho názoru na hranici únosnosti.

Doplácame viac ako v minulosti?

Keď mali respondenti porovnávať situáciu v oblasti zdravotníckych pomôcok s minulosťou, veľa z nich odpovedalo, že má pocit, že má k dispozícii širší výber pomôcok a k dispozícii viac kusov ako v minulosti. Až 25 % ľudí uviedlo, že situácia je porovnateľná s minulosťou a viac ako 26 % pacientov uviedlo, že za pomôcky dopláca viac ako v minulosti.

Pri otázke, koľko by ľudia boli ochotní doplácať v budúcnosti za zdravotnícke pomôcky, väčšina z nich odpovedala, že 0 eur, maximálny doplatok vychádza medzi 1 až 5 eur. Preto, ako sme uviedli už vyššie, momentálnu výšku doplatkov považujeme za hraničnú.

Prieskum „Pacient a zdravotnícke pomôcky“ bol prvý svojho druhu na Slovensku. Otvoril niektoré z dôležitých otázok – výšku doplatkov, inovatívne zdravotnícke pomôcky, či zapojenie pacienta do kategorizačného procesu. V budúcnosti preto budeme vyvíjať aktivity, ktoré budú na tieto témy upozorňovať či aktivity spojené s edukáciou pacienta v niektorých z oblastí.


Ing. Marica Laščeková, viceprezidentka AOPP, projektová manažérka prieskumu

Ilustračné foto: Pixabay


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
65%
10%