Valné zhromaždenie bolo aj o voľbe nových členov do predsedníctva AOPP

31.05.2019
article_453

V piatok 31. mája 2019 sa v priestoroch hotela Set v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov. Za predsedníctvo AOPP sa zúčastnila prezidentka Mária Lévyová, viceprezident  Dominik Tomek a Ľubica Pilková.
Volili sme si nových členov predsedníctva

Jedným z hlavných bodov bola voľba nových členov do radov predsedníctva AOPP, o ktoré sa uchádzali Richard Fides z OZ Sekunda pre život, Juraj Bók z OZ Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a Eva Benžová zo Slovenského združenia Stomikov - SLOVILCO. Z troch nominovaných si za členov predsedníctva AOPP napokon zvolilo 41 prítomných členských združení Richarda Fidesa a Juraja Bóka. Následne predsedníctvo AOPP zvolilo aj druhého viceprezidenta, Richarda Fidesa.


Richard Fides, OZ Sekunda pre život


Juraj Bók, OZ Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

Absolventi Slovenskej akadémie vzdelaného pacienta poďakovali svojim mentorom

Viceprezident Dominik Tomek uviedol účastníkov Valného zhromaždenia do vzdelávacích aktivít AOPP. Vyzdvihol pritom vzdelávací kurz Slovenskej akadémie vzdelaného pacienta, ktorý má priniesť absolventom príležitosť stať sa lídrom v aktivitách pacientskych organizácií, byť v spolupráci s AOPP relevantným partnerom v diskusiách so štátnymi a verejnými inštitúciami, ako aj možnosť zapojiť sa do lektorského zboru. Na Valnom zhromaždení poďakoval viceprezident AOPP 10 účastníkom a vyzdvihol ich snahu a zanietenosť úspešne ukončiť vzdelávací kurz. Prítomní absolventi zároveň vyjadrili poďakovanie svojim mentorom z radov AOPP.

Hodnotili sme rok 2018

Prezidentka AOPP Mária Lévyová informovala účastníkov o poradenskej činnosti AOPP, v rámci ktorej prijala v minulom roku 470 podnetov. Pacientsku poradňu sa asociácia rozhodla rozšíriť aj o právne poradenstvo, ktoré je pre pacientov a ich rodinných príslušníkov pri riešení mnohých problémov neodmysliteľnou súčasťou. Pri tej príležitosti predstavila M. Lévyová účastníkom Valného zhromaždenia JUDr. Radmilu Strejčkovú, ktorá právne poradenstvo zastrešuje. Prezidentka AOPP pokračovala v hodnotení ďalších projektov, ako sú kurzy Pacient a liek, ktoré vznikli v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, či projekt Lieky s rozumom, ktorý vzdeláva pacientov v oblasti rozumného a bezpečného užívania liekov.

Mimoriadnu pozornosť venovala návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti, na ktorej príprave pracuje spolu so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Informovala účastníkov o zrealizovaných seminároch v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, kde ako partneri projektu získavali podnety priamo z terénu, teda od širokej, ako aj odbornej verejnosti. M. Lévyová dala do pozornosti odbornú konferenciu, ktorú AOPP organizuje v rámci tohto projektu už budúci týždeň. Prezidentka AOPP zhrnula aj ďalšie aktuálne prebiehajúce či ukončené aktivity.

Čo nás čaká

V rámci Valného zhromaždenia dalo predsedníctvo do pozornosti 3. celoslovenskú pacientsku konferenciu AOPP, ktorá sa uskutoční 22. a 23. novembra 2019 a bude sa venovať témam ako zdravotníctvo, lieky či dlhodobá starostlivosť. 

Ľubica Pilková predstavila účastníkom rozbiehajúci sa projekt pre pacientov s diabetom 2. typu s pracovným názvom Chráň si svoj inzulín, ktorý má byť zameraný na prevenciu, ako aj na to, aby sa pacienti po diagnostikovaní tohto ochorenia naučili s ním žiť.

Viceprezident Dominik Tomek informoval o možnosti pripomienkovať kategorizáciu liekov verejnosťou, pričom apeloval na účastníkov, aby sa v prípade záujmu obrátili radšej na členov predsedníctva AOPP, ktorí už majú s takýmito rokovaniami s kompetentnými skúsenosti. Otvoril tiež možnosť zapojenia sa do príležitostí v rámci členstva v EFP a v IAPO, kde je však nutnosť ovládať anglický jazyk.

V druhej časti Valného zhromaždenia predstavila prezidentka AOPP zmeny stanov a vnútorných predpisov asociácie a po diskusii poďakovala všetkým účastníkom za ich čas.


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
8%
35%
5%