Návrh Európskeho konsenzu pacientov v oblasti prevencie a očkovania

18.12.2020
article_553

Spolupráca, solidarita a zodpovednosť

Sociálne a ekonomické dôsledky chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním, ako je zápal pľúc a chrípka v zraniteľnej populácii, hraničia s katastrofickými mierami úmrtnosti, značnou úrovňou zdravotného postihnutia a zníženou funkčnou schopnosťou.

Pandémia COVID-19 nielenže zdôraznila nedostatky vlád a zdravotných systémov pri zvládaní rozsiahlych epidémií, ale tiež zvýšila potrebu silnejšieho a jednotnejšieho prístupu pri ochrane zdravia a pohody rizikových populácií.

Potreba priblíženia vakcinácie občanom si vyžaduje osobitné úsilie zamerané na oslovenie tých najzraniteľnejších v spoločnosti prostredníctvom poskytovateľov na miestnej úrovni.

Pacientske organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri vzdelávaní rizikových populácií starších dospelých a osôb trpiacich základnými chorobami na základe jednoduchého očkovania, ktoré by mohlo zachrániť ich životy a životy ľudí v ich okolí.

1. - 3. decembra 2020 počas série stretnutí expertov sa zhromaždili zástupcovia členských združení zastupujúcich ohrozené skupiny, spolu s profesijnými združeniami. Slovenských pacientov reprezentoval 1. viceprezident Asociácie na ochranu práv pacientov PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.

Experti a zástupcovia pacientov sa uzniesli sa nasledovných odporúčaniach:

  • Infraštruktúra pre imunizáciu už nemôže byť postavená výlučne na pediatrickej imunizácii. Očkovanie počas celého života musí byť kľúčovým pilierom rozšírených preventívnych stratégií, aby sa zachránili milióny životov. Stratégie sa musia zameriavať na rizikové skupiny starších ľudí a dospelých s chronickým ochorením, ako aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú hlavným zdrojom informácií o očkovaní medzi širokou verejnosťou.
  • Na zabezpečenie splnenia súčasných cieľov v oblasti prijatia očkovania je nevyhnutne potrebný kolektívny hlas expertov a pacientov a spoločné konanie zainteresovaných strán. Solidarita, spolupráca a zodpovednosť medzi odvetviami sú kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa.
  • Systémy zdravotnej starostlivosti sa musia preorientovať a investovať do podpory a prevencie zdravia smerom k udržateľným a rozšíreným očkovacím politikám. Za týmto účelom je potrebné lepšie pochopiť a formulovať ekonomickú hodnotu očkovania, aby sa zabezpečilo pridelenie finančných prostriedkov na prevenciu.
  • Ukončenie imunizačnej nerovnosti je základnou zodpovednosťou všetkých zúčastnených strán propagujúcich očkovanie dospelých, aby sa zabezpečilo očkovanie marginalizovaných a znevýhodnených skupín.
  • Komunikačné stratégie sa musia zameriavať na dezinformované a ťažko dostupné skupiny, aby sa zabezpečila zvýšená dôvera vo vakcíny, a to pomocou jasných, na dôkazoch podložených a presných informácií.

Po tretie, rozpočty EÚ určené na podporu zdravia a prevenciu chorôb na vnútroštátnej úrovni budú zmapované tak, aby jasne ukazovali krajiny, na ktoré je potrebné zamerať podporu ekonomickej hodnoty očkovania.


1Skrátené a upravené podľa materiálu „Draft Consensus Statement - Mobilizing Patient Groups to Change Vaccine Policy“ zo 16.12.2020. Materiál je v pripomienkovom konaní do 8.1.2021


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
5%
9%
35%
5%