Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike

18.02.2020
article_495

Pohľad pacientov pri stanovení priorít v zdravotníctve sa v niektorých aspektoch môže odlišovať od pohľadu regulátora, poskytovateľov alebo platiteľov zdravotnej starostlivosti. Kým prvý z menovaných dohliada predovšetkým na právne predpisy, druhý na efektívnosť a tretí na dopad na rozpočet a udržateľnosť nákladov, pacientovi ide často doslova o život.

Dostupnosť, bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti sa nedá a nemôže hodnotiť iba cez prizmu nákladov na diagnostiku, počtu hradených výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok, zaradených do zoznamu hradených zo zdravotného poistenia.

Porovnávanie a posudzovanie úrovne zdravotníctva, dostupnosti všetkých potrebných foriem starostlivosti a liečby iba na základe excelovských tabuliek je nedostatočné. Excel nelieči a ani nehovorí o výsledkoch liečby a jej prínosoch pre pacientov.

Mýtus o tom, že pacienti chcú všetko a nechcú za nič platiť, neplatí. Zlepšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality zdravotnej starostlivosti a služieb s tým spojených sa bez stability, inovácií, modernej liečby pacientom na Slovensku zabezpečiť nedá. Uvedené kľúčové aspekty nie je možné vytrhnúť ani z kontextu financovania, ani z riadenia celého zdravotníctva.

Túto problematiku riešia aj dokumenty pacientskych združení. Najkomplexnejšími takýmito dokumentmi v súčasnosti sú Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike


Dostupnejšia, bezpečnejšia, kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre pacientov

FINANCOVANIE

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nastavuje jasné, objektívne a transparentné pravidlá pre zabezpečenie kvalitnej, dostupnej, bezpečnej, účelnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje dostatok stabilných finančných zdrojov na pokrytie úhrad za poskytnutú indikovanú zdravotnú starostlivosť, na pokrytie investičného dlhu zdravotníckych zariadení, na budovanie nových nemocníc v SR, na pokrytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov a ďalších verifikovaných potrieb

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky orientovať na službu pacientom a partnerskú spoluprácu s pacientmi a pacientskymi organizáciami

KORUPCIA

Nastavenie štátom jasných a transparentných pravidiel na odstránenie korupcie v zdravotníctve a nástrojov na ich vymáhanie

NÁROK A VYMOŽITEĽNOSŤ

Definovanie nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia a jeho vymožiteľnosť

MOTIVÁCIA

  1. Trvalá a masívna podpora štátu všetkých druhov prevencie, výchove v prevencii a ochrane zdravia od útleho veku
  2. Implementácia motivačných prvkov pre pacientov vedúcich k zvýšeniu starostlivosti o svoje zdravie - prostredníctvom zavedenia možnosti uplatnenia flexibilnej výšky odvodov do verejného zdravotného poistenia

PRIPLÁCANIE

Zavedenie nových povinných a/aj dobrovoľných poistných produktov s prijatím jasných pravidiel pre uplatňovanie priamych platieb

DOPADY NA PACIENTA

Povinné sledovanie medicínskych, ekonomických, sociálnych dopadov doplatkov a iných priamych platieb na jednotlivé skupiny pacientov a obyvateľstva

OCHRANA

Garancia ochrany sociálne slabým skupinám obyvateľstva prostredníctvom rozšírenia druhov kompenzačných príspevkov zo zdravotných a sociálnych fondov

ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE

  1. Zlúčenie dvoch rezortov - Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny - odstránenie rezortizmu a zóny nejasnosti, prepojenie systémov, nastavenie financovania, zamedzenie plytvania zdrojmi
  2. Príprava a schválenie zákona o dlhodobej starostlivosti

Viac na: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr

PACIENT V SYSTÉME

Určenie jasnej cesty pacienta celým systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti s definovaním kompetencií a povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

ZDRAVOTNÍCI

Prijatie opatrení a dlhodobých stratégií za podpory štátu a samospráv na zabezpečenie dostatku zdravotníckeho personálu všetkých kategórií

DOSTUPNOSŤ

Stanovenie efektívnej verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre zabezpečenie dostupnosti všetkých druhov zdravotnej starostlivosti

KVALITA

Reforma ústavnej a/aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie dostupnosti a skvalitnenie všetkých foriem zdravotnej starostlivosti

NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA

Podpora rozvoja všetkých nástrojov na zabezpečenie efektívnejšieho využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia, zriadenie nezávislej HTA inštitúcie financovanej priamo zo štátneho rozpočtu

PRÁVA PACIENTOV

  1. Prehodnotenie nezávislosti, činnosti a prínosov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre rezort zdravotníctva a pacientov
  2. Riešenie a šetrenie podnetov pacientov ponechať na poskytovateľoch a zriaďovateľoch, orgánoch činných v trestnom konaní a nezávislých súdoch

INOVÁCIE

Zabezpečenie efektívnej dostupnosti modernej farmakologickej liečby z verejného zdravotného poistenia pre pacientov na základe medicínskych, odborných kritérií pri dôslednom uplatňovaní transparentných objektívnych pravidiel pre všetkých zainteresovaných aktérov

PACIENTSKE ORGANIZÁCIE

Legislatívne ukotviť a zabezpečiť stabilné a transparentné financovanie strešnej pacientskej platformy a pacientskych organizácií (Holandský model)

VZDELÁVANIE PACIENTOV

Legislatívne, organizačné a ekonomické zabezpečenie celoživotného vzdelávania pacientov 


Foto: pixabay.com


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%