Lekárnici budú garantovať vyššiu bezpečnosť a dostupnosť liekov

08.02.2021
article_572

Bratislava, 5.2.2021 – Slovenská lekárnická komora (SLeK) a Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) upozorňujú, že 8. februára 2021 končí prechodné obdobie spojené s overovaním pravosti liekov. Slovenská lekárnická komora zároveň informuje pacientov, že po tomto termíne sa v lekárni môžu stretnúť s tým, že niektoré balenia liekov budú pri overení vykazovať tzv. technický incident. Neznamená to však, že by išlo o falošné lieky alebo že by sa pacienti mali niečoho obávať.

Overovanie pravosti liekov je záväzné pre všetky subjekty distribučného reťazca (výrobcov, distribútorov a lekárne) v celej Európskej únii. Jeho cieľom je zabrániť vstupu falošných liekov do oficiálneho distribučného reťazca liekov. Jednotlivé balenia liekov sa v lekárňach overujú od februára minulého roka a doteraz pomocou tohto mechanizmu nebol pri výdaji liekov zaznamenaný žiadny falošný liek.

Proces overenia realizuje farmaceut pred výdajom lieku pacientovi načítaním 2D kódu a vizuálnou kontrolou neporušiteľnosti bezpečnostného prvku vonkajšieho obalu lieku, pričom do 8. februára 2021 platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné vydať aj tie balenia lieku, ktoré vykazujú tzv. technický incident. Technický incident je stav, kedy sa údaje na vonkajšom obale lieku nezhodujú s údajmi nahratými výrobcom v celoeurópskom systéme pre overovanie liekov.

Uplynutím prechodného obdobia nebude možné takéto balenia liekov vydať, a to až do doby, kým sa nepreukáže, čo bolo príčinou technického incidentu.

„S takýmito prípadmi sa môžu pacienti stretnúť, preto by sme ich chceli ubezpečiť, že nemajú žiadny vplyv na kvalitu ani bezpečnosť vydávaných liekov. Ak pri overení konkrétne balenie lieku vykáže uvedené nezrovnalosti, lekárnik v systéme overí iné balenie toho istého lieku a pacientovi vydá to, ktoré sa zhoduje so všetkými údajmi. V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti a život zachraňujúcich liekov však má lekárnik kompetenciu vydať pacientovi aj balenie lieku s technickým incidentom,“ uistil Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

„V systéme na overovanie pravosti liekov sa každý deň vykoná približne 400 000 verifikácií. Z toho asi 100 balení neprejde verifikáciou. V 95 % prípadoch práve z dôvodu technického incidentu“, dopĺňa zástupca Slovenskej lekárnickej komory v Slovenskej organizácii pre overovanie liekov Patrik Vitkovský s tým, že zmyslom overovania liekov je stopercentná garancia kvality a bezpečnosti každého jedného balenia akéhokoľvek lieku a preto sa postupne zavádzajú ďalšie kontrolné mechanizmy.

Overovanie pravosti liekov vyplýva z Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktoré dopĺňa smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.


Zdroj: Tlačová správa Slovenskej lekárnickej komory


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%